Aktuality

Prezentace ČOSKF a klinické farmacie v ČR na soutěži Clinical Skill Event

 

V pátek 11. 3. 2022 se uskutečnila na slovenských farmaceutických a lékařských fakultách soutěž Clinical Skill Event, ve které si studenti farmacie a medicíny ve smíšených týmech vyzkoušeli své klinické znalosti a dovednosti. Po soutěžním bloku zazněly online formou přednášky z klinické praxe od zkušených odborníků v oborech Klinická farmacie a Klinická farmakologie. Práci klinického farmaceuta a činnost ČOSKF představila PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. Ve své přednášce nazvané Obraz klinické farmacie v ČR obeznámila studenty zejména s vizí rozvoje klinickofarmaceutické péče a také s legislativní a metodickou problematikou, která je nedílnou součástí práce klinického farmaceuta.

Záznam přednášek je volně dostupný zde.

 

CSE prednáška 7 1

 

CSE prednáška 7 3.png

 

CSE prednáška 7 2.png

 

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Dne 8. 3. 2022 proběhl po delší epidemiologické pauze na půdě ÚVN Praha další z workshopů ČOSKF s problematikou HIV- Léčba HIV- antiretrovirotika IV. 

Byl věnován problematice lékových interakcí antiretrovirotik,.

PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha) na úvod představila  jednotlivá antiretrovirotika používaná v současnosti v terapii HIV včetně přehledu jejich lékových interakcí. Zmíněny byly databáze k vyhledávání lékových interakcí zaměřených na skupinu antiretrovirotik. Na úvodní sdělení navázala PharmDr. Lenka Dvířková (FN Plzeň) kazuistikou volby nejvhodnějšího antikoagulancia u pacienta léčeného antiretrovirotiky, ve které rozebrala povahu lékových interakcí antiretrovirotik s jednotlivými antikoagulancii, nad kterými bylo uvažováno a navrhla řešení.  Posledním sdělením byla prezentace kazuistiky lékové interakce dolutegraviru a metforminu v podání PharmDr. Lukáše Bauera (FN Bulovka). 

 

 

WS HIV 2022 1

 

WS HIV 2022

Zpráva z Aktualit KF 2022

Dne 15. 2. 2022 se uskutečnilo každoroční setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již druhý v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byla představena Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům. Dokument vyjmenovává a definuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a samozřejmě jednotlivé výkony klinického farmaceuta. Důležitou součástí jsou příklady, které demonstrují vykazování výkonů v různých klinických situacích. K dispozici zde: [aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta] https://www.coskf.cz/aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta.

Dále byly představeny nově vzniklé pracovní skupiny ČOSKF:

PS pro farmakoterapii obézních pacientů – cílem PS je zpracovat jednak krátké praktické přehledy o změnách farmakokinetiky léčiv, jednak doporučení k úpravám dávkování léčiv u obézních pacientů.

PS pro zpracování digitálních projektů – PS se soustředí na mezioborovou spolupráci mezi klinickým farmaceutem, lékařem a programátorem při tvorbě online databází a webových aplikací k vyhledávání informací o léčivech.

PS Klinická farmacie pro dialyzační střediska – cílem PS je vyprofilovat z řad klinických farmaceutů specialisty na poskytování klinickofarmaceutické péče ambulantním pacientům v dialyzačních střediscích,

PS Klinická farmacie pro praktické lékaře – cílem PS je rozšířit spolupráci klinických farmaceutů s praktickými lékaři na regionální úrovni.

V neposlední řadě byli účastníci informováni o novém modelu specializačního vzdělávání, které bude mít kombinovanou (online + prezenční) formu.

Zvláštním hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která účastníky pozvala na Evropské sympozium klinické farmacie – tato mezinárodní akce se bude konat v říjnu 2022 v Praze. Více informací zde: https://escpweb.org/future-events/2022-autumn-symposium-prague.

Kompletní program setkání:

 • Metodika ČOSKF k vykazování výkonů klinického farmaceuta
 • Pracovní skupiny ČOSKF
 • Nový web ČOSKF
 • Odborné společnosti klinické farmacie v ČR
 • Evropské statementy o nemocničním lékárenství; Nemocniční farmacie
 • European Symposium on Clinical Pharmacy 2022; 11. kongres ČOSKF 2022
 • IPVZ: Nový model specializačního vzdělávání

coskf snimek

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ČOSKF Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta.

Datum konání: 1. dubna 2022 v ÚVN Praha (9,30 - 14,30).

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

Cena workshopu pro členy ČOSKF 600 Kč, pro nečleny 700 Kč. Vyplnit registrační formulář můžete ZDE. 

Počet účastníků je omezen (35 osob).

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

ČOSKF předkládá Metodiku vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům.

Metodika byla představena v rámci workshopu Aktuality KF 2022 a popisuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a jednotlivé výkony klinického farmaceuta. 

Autory Metodiky jsou PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Irena Murínová.

 Workshop Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po delší epidemiologické pauze bych Vás ráda jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP pozvala na další workshop cílený na Léčbu HIV – antiretrovirotika IV.

Datum konání:  úterý 8. března 2022, ÚVN Praha.

Tentokráte se budeme věnovat problematice lékových interakcí antiretrovirotik. Kurz je řazen mezi kurzy kontinuálního vzdělávání klinických farmaceutů.

Bez registračního poplatku, nutná registrace předem.

Registrace zde: https://events.amca.cz/workshopcoskfhiv

Počet účastníků je omezen (20 osob). Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PharmDr. Irena Murínová

Odborný program zde

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie

předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 15, vydáno 31. 1. 2022.

 • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL)– poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
 • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo komentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů.
 • V aktuální verzi jsou nově přidány články týkající se molnupiraviru a anakinry.

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 15, 31. 1. 2022)

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. 2022 v čase 15:00-17:00 h, a to hybridní formou:

 • prezenčně – Lékařský dům, zasedací místnost v 1. patře (ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2),
 • virtuálně – údaje pro připojení budou zaslány e-mailem.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy, který je zveřejněn na webu EAHP

Dokument European Statements of Hospital Pharmacy byl schválen asociací European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) v květnu 2014 a publikován v časopise European Journal of Hospital Pharmacy v říjnu 2014.

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015, obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR:

 • pojem „hospital pharmacist“ je přeložen jako „nemocniční lékárník“,
 • pojem „nemocniční lékárník“ je použit napříč dokumentem, tj. i v části, která se věnuje klinickofarmaceutickým službám,
 • pojem „nemocniční lékárník“ se v ČR kryje s označením specialisty v oboru Nemocniční lékárenství – specialista v tomto oboru přitom nemá dle platné české legislativy kompetence ke všem činnostem v rámci zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici v ČR,
 • text „clinical pharmacy services should continuously evolve to optimise patients’ outcomes“ je přeložen jako „klinicko-farmaceutický servis zajišťovaný nemocniční lékárnou by se měl neustále vyvíjet tak, aby přispíval k optimalizaci výsledků pacientů“ – klinickofarmaceutická péče by přitom měla být rozvíjena v obecné rovině, tj. bez ohledu na organizační začlenění oddělení klinické farmacie v rámci zdravotnického zařízení.

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018, nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Přes opakovanou komunikaci této problematiky mezi ČOSKF, Sekcí nemocničního lékárenství ČFS (resp. později Sekcí nemocniční farmacie ČFS) za přítomnosti zástupců Sekce klinické farmacie ČFS a předsedů ČFS a ČLS JEP se nepodařilo dosáhnout konsenzu.

ČOSKF respektuje vůli výboru Sekce nemocniční farmacie ČFS zachovat stávající český překlad, nicméně ČOSKF považuje tento překlad za věcně nesprávný a nedoporučuje jej používat k jakémukoliv účelu, dokud nebudou provedeny následující změny:

 • pojem „nemocniční lékárník“ má být v celé délce textu nahrazen pojmem „nemocniční farmaceut“,
 • text „zajišťovaný nemocniční lékárnou“ má být vypuštěn z odstavce 4.8 tak, aby znění odstavce odpovídalo anglickému originálu.

Do té doby ČOSKF doporučuje pracovat výhradně s originální anglickou verzí dokumentu.

V Praze 21. ledna 2022

 

PDF zmíněných dokumentů:

Originální znění European Statements of Hospital Pharmacy

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015 - obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018 - nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Léčba vysokými dávkami kyseliny askorbové (dávky 0,1−1,5 g/kg) v onkologické, imunologické, alergologické, revmatologické indikaci a pro management hojení ran je založena na datech, která neodpovídají zásadám podávání léčiv dle EBM (nejedná se o orphan drug), současně je mimo indikace a dávkování uvedené v SPC přípravků registrovaných v České republice (VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 g, Acidum ascorbicum Biotika), je tedy off label.

ČOSKF na základě současných dat aplikaci pacientům v léčebných režimech nedoporučuje.

Postoj ČOSKF plně koresponduje s postojem České onkologické společnosti ČLS JEP, Vědecké rady České lékařské komory a stanoviskem SÚKL. ČOSKF souhlasí se závěrem řady odborných publikací, které doporučují provést randomizované klinické studie vyšších fází, na jejichž základě by byla ověřena skutečná účinnost a bezpečnost této léčby.

 

V Praze dne 18. srpna 2015

Výbor ČOSKF ČLS JEP

Plná verze stanoviska ke stažení ve formátu PDF:

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C