Aktuality

Workshop- Klinická farmacie v intenzivní péči I a II

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v intenzivní péči I a II.

Workshop proběhne jako 2denní akce v rámci základního kontinuálního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop určen všem klinickým farmaceutům, kteří chtějí získat základní orientaci ve farmakoterapii pacientů v intenzivní péči.

Přednášejícími budou lékaři a kliničtí farmaceuti s praxí v daném oboru.

Program:

WS I      Úvod do problematiky intenzivní medicíny pro klinického farmaceuta

Úvod do medicíny kritických stavů

Problematika selhávání a podpory základních životních funkcí

Obvyklý balíček léků kriticky nemocného pacienta

WS II     Kazuistiky z každodenní praxe klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče

Odborní garanti:

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D., PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

Organizační informace:

Termín: 9.-10. září 2022 (zahájení v pátek v 9:30 h, zakončení v sobotu v 14:30 h)

Místo: Parkhotel Plzeň ( https://www.parkhotel-czech.eu/)

Kapacita: 30 osob

Účastnický poplatek: člen ČOSKF – 1.800,- Kč; nečlen ČOSKF – 2.200,- Kč; aktivní účastník/organizátor – 0,- Kč

Registrační formulář:  https://events.amca.cz/coskfworkshop22

Poznámka:

  • Přihlásit se lze pouze k 2denní účasti (tj. 1denní účast není možná).
  • Účastnický poplatek zahrnuje účast na přednáškách, občerstvení během kávových přestávek, oběd formou 2chodového menu.
  • Účastníci kurzu mají možnost ubytování v Parkhotelu Plzeň za zvýhodněnou cenu (dvoulůžkový pokoj, 1 osoba: 1.800,- Kč/noc; dvoulůžkový pokoj, 2 osoby: 2.100,- Kč/noc; cenová nabídka je platná do 15. 8. 2022). Pokyny pro uplatnění nároku na zvýhodněnou cenu ubytování budou součástí potvrzení o registraci k účasti.

Organizační zajištění:

AMCA, spol. s r.o. ( https://www.amca.cz/cs/)

Kontakt: pí Kateřina Zelenková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob. +420 724 140 729

Příloha:

Klinická farmacie v intenzivní péči – koncept kontinuálního vzdělávání pod záštitou ČOSKF

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ČR pohledem stážistky ze Slovenska

Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Bulovka se letos v lednu stalo na tři týdny hostujícím pracovištěm pro stáž Mgr. Natálie Hromníkové, kolegyně ze Slovenska, která je doktorandkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

V průběhu stáže měla kolegyně možnost zažít běžné pracovní dny klinického farmaceuta, účastnila se vizit na různých odděleních (chirurgie, dermatologie, ortopedie, onkologie, pneumologie a interny) a také měla možnost poznat metodiku práce na oddělení klinické farmacie.

O jejích dojmech z této stáže si můžete přečíst v časopise Farmakoviny na str. 30 - 33.

 

web staz SVK 1

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční v úterý 3. 5. 2022 v čase 18:00-19:30 h, a to virtuálně.

Údaje pro připojení budou zaslány e-mailem.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 6. 4. 2022 se zástupci ČOSKF zúčastnili Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejm. studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Po skončení veletrhu se zástupci ČOSKF setkali s novým děkanem FaF UK doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

https://veletrhbaf.cz/

BAF program

image3

image6

image2  

image16  image7  

 image17

image1,

 

 

Nová a aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

Do sekce Doporučení ČOSKF k podání léčiv sondou bylo přidáno 7 nových doporučení: isavukonazol, molnupiravir, takrolimus (granule – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – prodloužené uvolňování), takrolimus (tableta – prodloužené uvolňování) a vorikonazol.

Zároveň byla aktualizována 3 starší doporučení: metoprolol, metoprolol ZOK a prasugrel.

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2021. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor společnosti ČOSKF

10. výroční kongres ČOSKF

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Pracovní skupiny ČOSKF

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace členů ČOSKFV

Zpráva z workshopu- Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Workshop ČOSKF se uskutečnil 1. 4. 2022 v Praze, a to v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie.

S problematikou hyponatremií se lze setkat prakticky kdekoliv, proto i mezi účastníky kurzu byli kliničtí farmaceuti praktikující v nejrůznějších klinických oborech (interna, chirurgie, neurologie, ARO atd.).

V úvodu byly prezentovány 2 kazuistiky, které ve vazbě na konkrétní klinické případy připomněly potřebné teoretické základy.

Druhá část workshopu byla věnována patofyziologii a biochemickým charakteristikám vybraných klinických jednotek, které jsou s hyponatremií typicky spojeny (SIADH, CSWS, srdeční selhávání, renální insuficience).

V závěru pak byl opět formou kazuistického sdělení vysvětlen význam a praktické využití některých renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hyponatremií.

Lektoři:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Simona Katrnošková, PharmDr. Alena Linhartová

ws hyponatremie foto 2.1

Prezentace ČOSKF a klinické farmacie v ČR na soutěži Clinical Skill Event

 

V pátek 11. 3. 2022 se uskutečnila na slovenských farmaceutických a lékařských fakultách soutěž Clinical Skill Event, ve které si studenti farmacie a medicíny ve smíšených týmech vyzkoušeli své klinické znalosti a dovednosti. Po soutěžním bloku zazněly online formou přednášky z klinické praxe od zkušených odborníků v oborech Klinická farmacie a Klinická farmakologie. Práci klinického farmaceuta a činnost ČOSKF představila PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. Ve své přednášce nazvané Obraz klinické farmacie v ČR obeznámila studenty zejména s vizí rozvoje klinickofarmaceutické péče a také s legislativní a metodickou problematikou, která je nedílnou součástí práce klinického farmaceuta.

Záznam přednášek je volně dostupný zde.

 

CSE prednáška 7 1

 

CSE prednáška 7 3.png

 

CSE prednáška 7 2.png

 

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Dne 8. 3. 2022 proběhl po delší epidemiologické pauze na půdě ÚVN Praha další z workshopů ČOSKF s problematikou HIV- Léčba HIV- antiretrovirotika IV. 

Byl věnován problematice lékových interakcí antiretrovirotik,.

PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha) na úvod představila  jednotlivá antiretrovirotika používaná v současnosti v terapii HIV včetně přehledu jejich lékových interakcí. Zmíněny byly databáze k vyhledávání lékových interakcí zaměřených na skupinu antiretrovirotik. Na úvodní sdělení navázala PharmDr. Lenka Dvířková (FN Plzeň) kazuistikou volby nejvhodnějšího antikoagulancia u pacienta léčeného antiretrovirotiky, ve které rozebrala povahu lékových interakcí antiretrovirotik s jednotlivými antikoagulancii, nad kterými bylo uvažováno a navrhla řešení.  Posledním sdělením byla prezentace kazuistiky lékové interakce dolutegraviru a metforminu v podání PharmDr. Lukáše Bauera (FN Bulovka). 

 

 

WS HIV 2022 1

 

WS HIV 2022