Aktuality

Workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop ČOSKF Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta.

Datum konání: 1. dubna 2022 v ÚVN Praha (9,30 - 14,30).

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

Cena workshopu pro členy ČOSKF 600 Kč, pro nečleny 700 Kč. Vyplnit registrační formulář můžete ZDE. 

Počet účastníků je omezen (35 osob).

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

ČOSKF předkládá Metodiku vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům.

Metodika byla představena v rámci workshopu Aktuality KF 2022 a popisuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a jednotlivé výkony klinického farmaceuta. 

Autory Metodiky jsou PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Irena Murínová.

 Workshop Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po delší epidemiologické pauze bych Vás ráda jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP pozvala na další workshop cílený na Léčbu HIV – antiretrovirotika IV.

Datum konání:  úterý 8. března 2022, ÚVN Praha.

Tentokráte se budeme věnovat problematice lékových interakcí antiretrovirotik. Kurz je řazen mezi kurzy kontinuálního vzdělávání klinických farmaceutů.

Bez registračního poplatku, nutná registrace předem.

Registrace zde: https://events.amca.cz/workshopcoskfhiv

Počet účastníků je omezen (20 osob). Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PharmDr. Irena Murínová

Odborný program zde

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie

předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 15, vydáno 31. 1. 2022.

 • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL)– poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
 • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo komentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů.
 • V aktuální verzi jsou nově přidány články týkající se molnupiraviru a anakinry.

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 15, 31. 1. 2022)

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. 2022 v čase 15:00-17:00 h, a to hybridní formou:

 • prezenčně – Lékařský dům, zasedací místnost v 1. patře (ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2),
 • virtuálně – údaje pro připojení budou zaslány e-mailem.

Na setkání se těší

Alena Linhartová

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy, který je zveřejněn na webu EAHP

Dokument European Statements of Hospital Pharmacy byl schválen asociací European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) v květnu 2014 a publikován v časopise European Journal of Hospital Pharmacy v říjnu 2014.

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015, obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR:

 • pojem „hospital pharmacist“ je přeložen jako „nemocniční lékárník“,
 • pojem „nemocniční lékárník“ je použit napříč dokumentem, tj. i v části, která se věnuje klinickofarmaceutickým službám,
 • pojem „nemocniční lékárník“ se v ČR kryje s označením specialisty v oboru Nemocniční lékárenství – specialista v tomto oboru přitom nemá dle platné české legislativy kompetence ke všem činnostem v rámci zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici v ČR,
 • text „clinical pharmacy services should continuously evolve to optimise patients’ outcomes“ je přeložen jako „klinicko-farmaceutický servis zajišťovaný nemocniční lékárnou by se měl neustále vyvíjet tak, aby přispíval k optimalizaci výsledků pacientů“ – klinickofarmaceutická péče by přitom měla být rozvíjena v obecné rovině, tj. bez ohledu na organizační začlenění oddělení klinické farmacie v rámci zdravotnického zařízení.

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018, nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Přes opakovanou komunikaci této problematiky mezi ČOSKF, Sekcí nemocničního lékárenství ČFS (resp. později Sekcí nemocniční farmacie ČFS) za přítomnosti zástupců Sekce klinické farmacie ČFS a předsedů ČFS a ČLS JEP se nepodařilo dosáhnout konsenzu.

ČOSKF respektuje vůli výboru Sekce nemocniční farmacie ČFS zachovat stávající český překlad, nicméně ČOSKF považuje tento překlad za věcně nesprávný a nedoporučuje jej používat k jakémukoliv účelu, dokud nebudou provedeny následující změny:

 • pojem „nemocniční lékárník“ má být v celé délce textu nahrazen pojmem „nemocniční farmaceut“,
 • text „zajišťovaný nemocniční lékárnou“ má být vypuštěn z odstavce 4.8 tak, aby znění odstavce odpovídalo anglickému originálu.

Do té doby ČOSKF doporučuje pracovat výhradně s originální anglickou verzí dokumentu.

V Praze 21. ledna 2022

 

PDF zmíněných dokumentů:

Originální znění European Statements of Hospital Pharmacy

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015 - obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018 - nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Léčba vysokými dávkami kyseliny askorbové (dávky 0,1−1,5 g/kg) v onkologické, imunologické, alergologické, revmatologické indikaci a pro management hojení ran je založena na datech, která neodpovídají zásadám podávání léčiv dle EBM (nejedná se o orphan drug), současně je mimo indikace a dávkování uvedené v SPC přípravků registrovaných v České republice (VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 g, Acidum ascorbicum Biotika), je tedy off label.

ČOSKF na základě současných dat aplikaci pacientům v léčebných režimech nedoporučuje.

Postoj ČOSKF plně koresponduje s postojem České onkologické společnosti ČLS JEP, Vědecké rady České lékařské komory a stanoviskem SÚKL. ČOSKF souhlasí se závěrem řady odborných publikací, které doporučují provést randomizované klinické studie vyšších fází, na jejichž základě by byla ověřena skutečná účinnost a bezpečnost této léčby.

 

V Praze dne 18. srpna 2015

Výbor ČOSKF ČLS JEP

Plná verze stanoviska ke stažení ve formátu PDF:

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

 

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 11. a 12. ledna 2022 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složili tito farmaceuti:

PharmDr. Barbora Fialová

Slezská nemocnice v Opavě

PharmDr. Alena Pilková

Oddělení klinické farmakologie a farmacie, VFN v Praze

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

Oddělení klinické farmacie, Pardubická nemocnice

PharmDr. Jana Tisančinová, Ph.D.

Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ve Frýdku-Místku

Mgr. Tereza Vaňková

Odborné pracoviště klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava

 

Novým klinickým farmaceutům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

 

20220112 115850 001 resized

 

 

atestace 11 1 2022

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY KF 2022 VIRTUÁLNĚ

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop AKTUALITY KF 2022, který se bude konat online formou.

15. února 2022 od 18 do 20 hodin.

Program:

 • Metodika ČOSKF k vykazování výkonů klinického farmaceuta
 • Pracovní skupiny ČOSKF
 • Nový web ČOSKF
 • Odborné společnosti klinické farmacie v ČR
 • Evropské statementy o nemocničním lékárenství; Nemocniční farmacie
 • European Symposium on Clinical Pharmacy 2022; 11. kongres ČOSKF 2022
 • IPVZ: Nový model specializačního vzdělávání

Registrační poplatek: 400 Kč

Přihlášení na akci zde: https://events.amca.cz/login

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizační výbor

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie (https://www.coskf.cz/spolecnost/publikace-v-oboru-klinicka-farmacie) byla ke konci roku 2021 aktualizována a doplněna o chybějící publikace našich kolegů a kolegyň.