Aktuality

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie (https://www.coskf.cz/spolecnost/publikace-v-oboru-klinicka-farmacie) byla ke konci roku 2021 aktualizována a doplněna o chybějící publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Newsletter 5/2021

 COSKF CLS JEP 052021

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 14, vydáno 17. 12. 2021.

 

 • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL) – poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
 • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo okomentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů. 

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 14, 17. 12. 2021)

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

V tomto roce jsme se naposledy sešli k jednání PS ŘPL 23. listopadu. Setkání probíhalo tzv.
hybridní formou – část členů byla prezenčně, část on-line.

Na jednání jsme rekapitulovali činnosti PS roku 2021:

 • Publikace problematiky analgeticko-myorelaxačních infuzí v časopise České a slovenské neurologie a neurochirurgie (5/2021)
 • Aktualizaci Tabulky ředění a podávání léčiv – aktuálně máme zpracováno 126
  léčivých látek v 268 léčivých přípravcích. Novinkou roku je umístění „vyhledávače“
  na webu.

Zároveň jsme i ladili další strategii v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí, což
bude hlavním úkolem roku 2022.

PS ŘPL jsem zakládala a koordinovala od roku 2017. Cítím, že nyní nastal ten správný čas
předat otěže dalším. Od roku 2022 tak PS ŘPL bude koordinovat duo kolegyň Mgr. Jana
Vedrová (PKF ÚHKT Praha) a Mgr. Lucie Polášková (OKF ÚVN Praha).

Děkuji všem spolupracovníkům za podnětnou a příjemnou spolupráci, kolegyním hodně zdaru
a vám všem příjemný adventní čas.

Irena Murínová

 

image0 4

PS ŘPL publikovala data o analgeticko-myorelaxačních infuzích

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zpracovala problematiku analgeticko-myorelaxačních infuzí do odborného článku.
Článek vyšel v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 5/2021. PDF dostupné zde.

Murínová I., Linhartová A., Muselík J., Cihlo J, Dvířková L, Gregorová J., Kroutilová K, Langmaierová K, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii VAS, Technologické a klinické aspekty, Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(5): 465-471. doi: 10.48095/cccsnn20211.

Prezentace klinické farmacie na kongresu EPHAR 2021

Prezentace klinické farmacie na kongresu EPHAR 2021

ČOSKF organizovala 8. 12. 2021 sympózium na téma klinické farmacie na virtuálním kongresu EPHAR 2021 (Federace evropských farmakologických společností). V rámci sympózia byl srovnáván stav klinické farmacie ve třech zemích: USA, Velké Británii a České republice. Sdělení je možno ještě 3 měsíce shlédnout na stránkách kongresu. Reálná praxe oboru klinická farmacie má v ČR nejkratší historii ze tří uvedených států, nicméně směřuje podobným směrem k stále větší samostatnosti a implementaci do zdravotnického systému. 
 
Abstrakta z uvedených příspěvků:

Clinical Pharmacy Methodology, Education and Practical Application: comparison of three countries (Czech Republic, Great Britain, USA)

symposium organized by Czech Professional Society of Clinical Pharmacy

 

Clinical Pharmacy Practice in the United States: The Role of Education, Training and Credentialing in the Development and Expansion of Clinical Pharmacy Services

Marketa Marvanova, PharmD, PhD, BCGP, BCPP, FASCP

 • Dean and Professor, Skaggs School of Pharmacy, University of Montana, Montana, Missoula MT 59812

Clinical pharmacy (CP) in the United States is among the most developed and progressive in the world where the clinical pharmacist works directly with physicians, other healthcare professionals and patients providing direct patient care and comprehensive medication management in hospitals (e.g. emergency, critical care, internal medicine, neurology, psychiatry), clinics, nursing homes/long-term care facilities, and manage care organization among others. The clinical pharmacists practice as essential members of the interprofessional healthcare team to optimize the use of medications and promote health, wellness and disease prevention while improving patient outcomes, decreasing healthcare costs and increasing access to care. Clinical pharmacists need depth knowledge of pharmacology/medications, pathophysiology, disease presentation and diagnosis, patient physical assessment and laboratory monitoring, evidence-based therapeutic guidelines and disease management, wellness and prevention, pharmacokinetics and therapeutic/drug monitoring, electronic health records and clinical documentation, as well as effective written and verbal communication skills. To provide the foundation for development and expansion of CP services across the healthcare system, there is need for advanced terminal pharmacy degree, postgraduate residency training and specialty clinical certifications, and legal frameworks enabling such practices. Development and expansion also require and can generate public acceptance and demand for CP roles in collaborative and interprofessional practices within the healthcare institutions and system.

The status of CP practice in the U.S. along with highlights from several progressive states will be discussed along with the role of education, advanced clinical training and credentialing in enabling and developing a highly-trained CP workforce to provide advanced patient care and comprehensive mediation management.

 

The work of a clinical pharmacist in the UK

Mgr. Karolína Russ

 • Department of Clinical Pharmacy, Ostrava Municipal Hospital, Czech Republic

Pharmacist in the UK are the third largest healthcare profession, with clinical pharmacy being one of many pathways they can follow. Clinical pharmacy in the UK is not necessarily always bound only to the hospital environment, but can be practised in other healthcare settings, both national as well as private. Clinical pharmacist need to gain appropriate education, have excellent communication skills, empathy and be able to work within a multidisciplinary team. Throughout their career, they are expected to obtain competencies (from general to consultant level competency framework), undergo extensive training in various areas as well as postgraduate education. They are expected to follow professional alongside regulatory standarts developed by the pharmacy profession. Personal working experience of the speaker in the hospital environment with various challenging duties is presented, whilst new, exciting professional pathways (eg. independent prescribing) for clinical pharmacists are being introduced in the UK. The role of clinical pharmacists in the UK is constantly evolving , with the possibility to specialise later in their career and opportunity to progress into management or teaching within their working enivornment and work closely with the wider multidisciplinary team.

 

Clinical pharmacy methodology, organization, education and practice in the Czech Republic

Jan Miroslav Hartinger, PharmDr., Ph.D.

 • Institute of Pharmacology, 1st Faculty of medicine, Charles University and General University Hospital, Prague

Jana Gregorová, PharmDr. PhD.

 • Department of Clinical Pharmacy, Hospital Na Bulovce, Prague

Clinical pharmacy in the Czech Republic is quickly developing and becoming an independent pharmaceutical specialization which aims to bring the knowledge of pharmacology and pharmaceutical sciences into the clinical practice. Clinical Pharmacy Practice Methodology formulated by Czech Professional Society of Clinical Pharmacy will be presented. In the Czech Republic proactive automatic medical records screening by clinical pharmacist is proposed. Based on prespecified risk factors patients’ medication therapy is classified as low, medium or high risk. Subsequently a plan to eliminate existing or possible drug related problems is made and discussed with the attending physician. Repeated controls by clinical pharmacist are carried out as needed (in case of new diagnosis, changes in overall state etc.). Recommendations are recorded in patient’s medical documentation. For outpatient and inpatient setting also direct counselling according to the physicians’ request is provided. The inpatient procedures (medication checks, recommendations, repeated controls etc.) are covered from health insurance and new ambulatory procedure (comprehensive medication review) for outpatient praxis is approved. Complex education program has been established to support high demands that are placed on clinical pharmacists. Results from a pilot study carried out in one clinical pharmacy ward after new methodology has been implemented will be presented.

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 1. prosince 2021 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složily tyto farmaceutky:

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

Úsek klinické farmacie, Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Veronika Voděrková

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 

Novým klinickým farmaceutkám srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

atestace 12 21

 

atestace 12 21 1

 

 

 

 

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 23. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve středu 23. 11. 2021 od 17:00 v Lékařském domě v Praze. Plánovaná délka setkání jsou 2 hodiny.

Pro vzdálené členy PS ŘPL bude možnost online připojení.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Evropští farmaceuti složili slib

Evropští farmaceuti složili slib

Dne 12. října 2021 se v Bruselu uskutečnilo v přítomnosti zástupců Evropského parlamentu oficiální představení společné etické deklarace klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků, zastoupených Evropskou asociací nemocničních lékárníků (EAHP) a Evropskou společností klinické farmacie (ESCP) „Oath to Society“. V tiskové zprávě, která je uvedena na stránkách obou zmíněných odborných společností, vedle sebe stojí klinický farmaceut a nemocniční lékárník jako dvě odlišné profese, které jsou ve všech případech uváděny jako „clinical pharmacists and hospital pharmacists“. Je tedy zřejmé, že klinická farmacie je i v kontextu Evropy chápána jako obor nezávislý na nemocničním lékárenství.

„EAHP-ESCP Oath to Society“ je slib pacientům a kolegům zdravotníkům, který má vést farmaceuty k dodržování nejvyšších etických a profesních standardů a především se jedná o dokument seznamující širokou veřejnost se skutečností, že farmaceuti pracují v rámci multidisciplinárních týmů v pozicích různých specialistů, snaží se napomoci časné detekci onemocnění, podporují zdravý životní styl a v neposlední řadě se řídí principy medicíny založené na důkazech.

Plné znění v anglickém jazyce.

Tento dokument není právně závazný, nicméně má být morálním apelem na všechny farmaceuty a připomenutím pro širokou veřejnost, že role farmaceutů je daleko širší, než jak bývá laiky vnímána.

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách ESCP

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách EAHP

ESCP-Evropská společnost klinické farmacie rozvíjí v posledních letech intenzivní spolupráci na úrovni Evropy s mnoha odbornými společnostmi, např. s Evropskou kardiologickou společností, s Evropskou společností klinické mikrobiologie a infekčních onemocnění, s FIP- International Pharmaceutical Federation a dalšími společnostmi. Cílem ESCP je podporovat rozvoj klinické farmacie, uplatnění klinických farmaceutů jako odborníků v různých prostředích zdravotní péče a posilovat interdisciplinární spolupráci klinických farmaceutů s dalšími zdravotnickými pracovníky (lékaři, farmaceuty dalších odborností, sestrami, farmaceutickými asistenty a dalšími pracovníky ve zdravotnictví).

OHLÉDNUTÍ ZA 10. KONGRESEM ČOSKF

OHLÉDNUTÍ ZA 10. KONGRESEM ČOSKF

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha uskutečnil 10. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Protože se jednalo o kongres jubilejní, byl slavnostně zahájen ohlédnutím za uplynulými 10 lety. V rámci úvodního vstupu byly připomenuty osobnosti, které v daném období společnost a klinickou farmacii různými způsoby podporovaly. Promluvil např. prof. RNDr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c., ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA, předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DRSc. a další.

Následný polytematický odborný blok zakončil přednáškou na téma etiky ve zdravotnictví Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který účastníky příjemně naladil na společenský večer. Ten se odehrál v prostorech atria ÚVN a jeho součástí bylo koncertní vystoupení písničkáře a kytaristy Jana-Matěje Raka s interpretací skladeb Jaroslava Ježka.

Součásti kongresu byly také již tradiční páteční a sobotní interaktivní workshopy.

Úvodní slideshow k nahlédnutí:

 

Fotogalerie z Kongresu dostupná zdehttps://www.zonerama.com/10kongresCOSKF/Album/7768800.

Program ke stažení zde.

Děkujeme kolegům i hostům za účast a srdečně všechny zveme na příští, v pořadí již 11. kongres ČOSKF.