Zprávy z pracovní skupiny

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 03). http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Tabulka je rozšířena o 13 léčivých látek v 16 léčivých přípravcích.

Nové léčivé látky:
butylskopolamin
cyklosporin
ganciklovir
insulin glulisin
insulin humanum biosyntheticum
insulin humanum isophanum
insulin lispro
kaspofungin
mikafungin
mykofenolát mofetil
piritramid
propofol 2%
takrolimus
vitamin C

Aktualizace:
cefazolin – konec dostupnosti léčivého přípravku Cefazolin Sandoz 1g inj plv sol
inzulin aspart – doplněn další léčivý přípravek
propofol 1% - aktualizace poměru ředění propofol: inf. roztok; nově max 1:4

Za PS řpl
Irena Murínová

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve čtvrtek 22. března t.r. se v Lékařském domě opět sešla PS pro ředění a podávání léčiv.
Členové si navzájem předali další nové informace k tématu ověřování nosných roztoků u
léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku. PS již u jednotlivých
studovaných léčiv došla k závěrům svého bádání. Dalším krokem nyní bude oslovování
výrobců léčiv s cílem získat i jejich stanoviska k tomuto tématu.

Nově byla na webu ČOSKF zaktualizovaná sekce této PS, kde nyní můžete nacházet
jednotlivé informace o činnosti této PS již v přehlednější podobě.

Viz: http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni- skupina-pro- redeni-a-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">podavani-leciv/

Příští setkání PS bude 26. dubna 2018.

Za PS

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Dne 25.1. t.r. se v Lékařském domě v Praze sešla Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP.

Hlavním bodem setkání byla prezentace členů PS k tématu „ředění léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku“. Např. noradrenalin je dle SPC možno ředit jen do 5% glukózy, nebo 5% glukózy s fyziologickým roztokem. Zahraniční zdroje však předkládají i možnost ředit do fyziologického roztoku. Prosté přenesení informací ze zahraničí však má svá úskalí (jiné pomocné látky léčiv, jiné koncentrace, jiné pH, jiný obalový materiál atd.).

Aktuálně členové PS takto zpracovávají 15 léčiv (např. noradrenalin, amiodaron, guaifenesin, fenytoin, furosemid).

Příští setkání PS bude 22. března 2018.

 Za PS řp lč

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

V úterý 14. 11. 2017 se sešli členové Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv, aby se ohlédli za svými dosavadními aktivitami a diskutovali nad budoucností a strategií skupiny pro další rok.

Z diskuze vyplynuly tyto hlavní aktuální priority PS:

1. Základní (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat průběžně)

  • rozšiřování „tabulky“ dle požadavků z klinické praxe
  • zpracování dotazů od odborné veřejnosti

2. Speciální (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat postupně, v tomto pořadí)

  • otázka jediného možného nosného roztoku pro ředění u některých léčivých látek
  • problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí
  • problematika kontinuálních infuzí

Prezentace výsledků činnosti je opět naplánována na říjnový, již osmý, kongres ČOSKF.

Irena Murínová

Prezentace Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv na 21. kongresu nemocničních lékárníků – prostor pro spolupráci?

V listopadových dnech proběhl 21. kongres nemocničních lékárníků. Program viz link: http://www.kongresnemlek.cz/program/

Do bloku s názvem Příprava a podávání i.v. léčiv u lůžka pacienta – můžeme si vzájemně pomoci přispěla také ČOSKF ČLS JEP, konkrétně její Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv. Cílem sdělení byla prezentace dosavadní činnosti PS a nastínit možnou spolupráci s kolegy − nemocničními lékárníky.

  Mgr. Irena Murínová

Aktualizace tabulky “ředění a podávání léčiv”

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zaktualizovala “pilotní tabulku” a rozšířila ji o nové léčivé látky i informace k dalším léčivým přípravkům.
Zaktualizovanou tabulku naleznete zde.

První výsledek práce PS pro ředění a podávání léčiv (9. 2. 2017)

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv byla ustanovena s cílem systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s dalšími farmaceutickými odborníky postupně vytvářet materiály shrnující hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými léčivými přípravky v klinické praxi.

ČOSKF nyní předkládá široké odborné veřejnosti pilotní tabulku obsahující data k ředění a způsobu podávání jak vybraných antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků. Tabulka obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje. Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

Aktuálně je zpracováno 96 léčivých látek ve 120 léčivých přípravcích.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Informace v tabulce budou pravidelně aktualizovány.

Podněty k činnosti pracovní skupiny, stejně tak přihlášky k aktivnímu členství ve skupině lze zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Koordinátor skupiny: Mgr. Irena Murínová