Zprávy z pracovní skupiny

Zpráva z on-line setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve středu 10. února t.r. se po delší „covidové“ odmlce opět sešla PS pro ředění a podávání
léčiv. S ohledem na epidemiologická opatření bylo setkání realizováno on-line formou.
Členové na schůzce nově otevřeli problematiku kontinuálních a prolongovaných infuzí. Jde
o další z hlavních priorit, které si PS dala při svém vzniku. Viz:
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv - Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf.cz)
Příští on-line setkání PS je naplánováno na 14. dubna 2021.

Za PS

Irena Murínová
koordinátorka PS

Tabulka ředění a podávání léčiv – aktualizace a rozšíření

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá kompletně zaktualizovanou a rozšířenou Tabulku ředění a podávání léčiv (verze 05).

Tabulka prošla rozsáhlou revizí, která je blíže popsána v Návodu k tabulce (změny zažluceny).

K jednotlivým názvům léčivých přípravků (LP) byl nově přidán hypertextový odkaz, který
odkazuje na detail konkrétního LP na stránkách SÚKL v databázi léků. Tabulka je rozšířena o
sloupec „off-label, poznámky“, kde naleznete např. informace zaslané držitelem rozhodnutí o
registraci LP, které nejsou součástí SPC, u některých LP je zde uvedena jejich kompatibilita s
různými materiály apod.

Zpracováno je nyní 117 léčivých látek a 255 léčivých přípravků.

Jménem PS ŘPL bych ještě jednou ráda poděkovala všem kolegům z řad ČOSKF, kteří
nám svojí součinností při aktualizaci výrazně pomohli.

Irena Murínová

Problematika správného ředění a podávání parenterálních léčivých přípravků v časopise Remedia 3/2019

PS ŘPL zpracovala problematiku správného ředění a podávání parenterálních léčivých přípravků, které byl též věnován prostor na loňském říjnovém 8. kongresu ČOSKF, do odborného článku.

Článek právě vyšel v časopise Remedia 3/2019.

Murínová I, Cihlo J, Dvířková L, Kroutilová K, Langmaierová K, Linhartová A, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Parenterální léčivé přípravky – správné ředění a podávání. Remedia 2019; 29: 300–304.

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 04). Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Zpracováno je nyní 115 léčivých látek a 156 léčivých přípravků.

V tabulce byly kompletně zrevidovány a doplněny všechny léčivé přípravky (LP) firmy
Fresenius Kabi. Na této aktualizaci se podílel přímo zástupce firmy PharmDr. Martin Veselý.
Jeho zpracování poté prošlo kontrolou členů PS ŘPL. Firma Fresenius Kabi zároveň u
některých svých produktů (linezolid, meropenem, piperacilin-tazobaktam a vankomycin)
poskytla rozšířené informace o stabilitě těchto LP po naředění, které je možné využít
v klinické praxi jako off-label.

Během tohoto roku, ruku v ruce s tvorbou nové podoby webu ČOSKF, proběhne i rozsáhlá
revize ostatních LP a bude zhotovena i uživatelsky příjemnější podoba tabulky.

Nové léčivé látky:
azitromycin
ketamin

Za PS řpl
Irena Murínová

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 03). http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Tabulka je rozšířena o 13 léčivých látek v 16 léčivých přípravcích.

Nové léčivé látky:
butylskopolamin
cyklosporin
ganciklovir
insulin glulisin
insulin humanum biosyntheticum
insulin humanum isophanum
insulin lispro
kaspofungin
mikafungin
mykofenolát mofetil
piritramid
propofol 2%
takrolimus
vitamin C

Aktualizace:
cefazolin – konec dostupnosti léčivého přípravku Cefazolin Sandoz 1g inj plv sol
inzulin aspart – doplněn další léčivý přípravek
propofol 1% - aktualizace poměru ředění propofol: inf. roztok; nově max 1:4

Za PS řpl
Irena Murínová

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve čtvrtek 22. března t.r. se v Lékařském domě opět sešla PS pro ředění a podávání léčiv.
Členové si navzájem předali další nové informace k tématu ověřování nosných roztoků u
léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku. PS již u jednotlivých
studovaných léčiv došla k závěrům svého bádání. Dalším krokem nyní bude oslovování
výrobců léčiv s cílem získat i jejich stanoviska k tomuto tématu.

Nově byla na webu ČOSKF zaktualizovaná sekce této PS, kde nyní můžete nacházet
jednotlivé informace o činnosti této PS již v přehlednější podobě.

Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni- skupina-pro- redeni-a-
http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">podavani-leciv/

Příští setkání PS bude 26. dubna 2018.

Za PS

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Dne 25.1. t.r. se v Lékařském domě v Praze sešla Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP.

Hlavním bodem setkání byla prezentace členů PS k tématu „ředění léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku“. Např. noradrenalin je dle SPC možno ředit jen do 5% glukózy, nebo 5% glukózy s fyziologickým roztokem. Zahraniční zdroje však předkládají i možnost ředit do fyziologického roztoku. Prosté přenesení informací ze zahraničí však má svá úskalí (jiné pomocné látky léčiv, jiné koncentrace, jiné pH, jiný obalový materiál atd.).

Aktuálně členové PS takto zpracovávají 15 léčiv (např. noradrenalin, amiodaron, guaifenesin, fenytoin, furosemid).

Příští setkání PS bude 22. března 2018.

 Za PS řp lč

Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

V úterý 14. 11. 2017 se sešli členové Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv, aby se ohlédli za svými dosavadními aktivitami a diskutovali nad budoucností a strategií skupiny pro další rok.

Z diskuze vyplynuly tyto hlavní aktuální priority PS:

1. Základní (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat průběžně)

  • rozšiřování „tabulky“ dle požadavků z klinické praxe
  • zpracování dotazů od odborné veřejnosti

2. Speciální (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat postupně, v tomto pořadí)

  • otázka jediného možného nosného roztoku pro ředění u některých léčivých látek
  • problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí
  • problematika kontinuálních infuzí

Prezentace výsledků činnosti je opět naplánována na říjnový, již osmý, kongres ČOSKF.

Irena Murínová

Prezentace Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv na 21. kongresu nemocničních lékárníků – prostor pro spolupráci?

V listopadových dnech proběhl 21. kongres nemocničních lékárníků. Program viz link: http://www.kongresnemlek.cz/program/

Do bloku s názvem Příprava a podávání i.v. léčiv u lůžka pacienta – můžeme si vzájemně pomoci přispěla také ČOSKF ČLS JEP, konkrétně její Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv. Cílem sdělení byla prezentace dosavadní činnosti PS a nastínit možnou spolupráci s kolegy − nemocničními lékárníky.

  Mgr. Irena Murínová

Aktualizace tabulky “ředění a podávání léčiv”

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zaktualizovala “pilotní tabulku” a rozšířila ji o nové léčivé látky i informace k dalším léčivým přípravkům.
Zaktualizovanou tabulku naleznete zde.