Stanoviska

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy, který je zveřejněn na webu EAHP

Dokument European Statements of Hospital Pharmacy byl schválen asociací European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) v květnu 2014 a publikován v časopise European Journal of Hospital Pharmacy v říjnu 2014.

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015, obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR:

  • pojem „hospital pharmacist“ je přeložen jako „nemocniční lékárník“,
  • pojem „nemocniční lékárník“ je použit napříč dokumentem, tj. i v části, která se věnuje klinickofarmaceutickým službám,
  • pojem „nemocniční lékárník“ se v ČR kryje s označením specialisty v oboru Nemocniční lékárenství – specialista v tomto oboru přitom nemá dle platné české legislativy kompetence ke všem činnostem v rámci zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici v ČR,
  • text „clinical pharmacy services should continuously evolve to optimise patients’ outcomes“ je přeložen jako „klinicko-farmaceutický servis zajišťovaný nemocniční lékárnou by se měl neustále vyvíjet tak, aby přispíval k optimalizaci výsledků pacientů“ – klinickofarmaceutická péče by přitom měla být rozvíjena v obecné rovině, tj. bez ohledu na organizační začlenění oddělení klinické farmacie v rámci zdravotnického zařízení.

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018, nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Přes opakovanou komunikaci této problematiky mezi ČOSKF, Sekcí nemocničního lékárenství ČFS (resp. později Sekcí nemocniční farmacie ČFS) za přítomnosti zástupců Sekce klinické farmacie ČFS a předsedů ČFS a ČLS JEP se nepodařilo dosáhnout konsenzu.

ČOSKF respektuje vůli výboru Sekce nemocniční farmacie ČFS zachovat stávající český překlad, nicméně ČOSKF považuje tento překlad za věcně nesprávný a nedoporučuje jej používat k jakémukoliv účelu, dokud nebudou provedeny následující změny:

  • pojem „nemocniční lékárník“ má být v celé délce textu nahrazen pojmem „nemocniční farmaceut“,
  • text „zajišťovaný nemocniční lékárnou“ má být vypuštěn z odstavce 4.8 tak, aby znění odstavce odpovídalo anglickému originálu.

Do té doby ČOSKF doporučuje pracovat výhradně s originální anglickou verzí dokumentu.

V Praze 21. ledna 2022

 

PDF zmíněných dokumentů:

Originální znění European Statements of Hospital Pharmacy

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015 - obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018 - nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).