Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2021

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2021. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor společnosti ČOSKF

10. výroční kongres ČOSKF

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Pracovní skupiny ČOSKF

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace členů ČOSKF

 

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2020

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2020. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 

Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 

Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP

ČOSKF 2010-2020

Prof. Jaroslav Květina 90letý

Aktuality KF 2020

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Zákon o zdravotních službách

Klinickofarmaceutická péče v době pandemie COVID-19

Vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Nový vzdělávací program oboru Klinická farmacie

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

Newslettery

Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2020

Prezentace klinickofarmaceutické péče na akcích spřátelených odborností

Rok 2020 v číslech

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2019

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2019

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 
Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP 
Aktuality KF 2019 
Klinickofarmaceutická péče v České republice – Popis aktuálního stavu a stanovení cílů 
Vize ČOSKF: rozvoj ambulantní klinickofarmaceutické péče 
Vize ČOSKF: uplatnění klinicky orientované farmaceutické péče 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Koncept kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2019 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech a v tisku 
Rok 2019 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2018

Zpráva ČOSKF za rok 2018

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2018. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP pro období 2019−2022 
Úvodní slovo předsedy společnosti 
Terminologie jako základ komunikace a porozumění 
Klinickofarmaceutická péče v České republice, strategické kroky, popis aktuálního stavu a cílů 
Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici a klinická farmacie
v České republice 
Hospital pharmacist = nemocniční farmaceut
nemocniční farmaceut ≠ nemocniční lékárník 
Kompetence klinického farmaceuta v ČR 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP 
Roční výkaz o činnosti – obor Klinická farmacie 
Rok 2018 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2017. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Definování činností, ke kterým je klinický farmaceut kompetentní 
Dokument European Statements of Hospital Pharmacy 
Roční výkaz o činnosti – obor Klinická farmacie 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech, odborných konferencích a v tisku 
Sportovní dresy v barvách ČOSKF ČLS JEP 
Rok 2017 v číslech

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2015. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

 1. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR - diskuze
 2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie
 3. Definice typů oddělení klinické farmacie
 4. Výkony klinického farmaceuta
 5. Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
 6. Aktuální legislativa
 7. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
 8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
 9. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností
 10. Oddělení a pracoviště klinické farmacie
Zpráva ČOSKF za rok 2014

Zpráva ČOSKF za rok 2014

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2014. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

II. Vzdělávací program oboru klinická farmacie

III. Spolupráce s IPVZ a Subkatedrou klinické farmacie

IV. Výkon pro klinického farmaceuta

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Volby nového výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP

VIII. Odborná komise pro oddělení klinické farmacie

IX. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2013. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Aktualizace specializačního vzdělávání v klinické farmacii

II. Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

III. Implementace klinickofarmaceutické péče do dalších zdravotnických zařízení

IV. Klinickofarmaceutická péče v ambulantní sféře – pilotní projekt

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Ustanovení Odborné komise ČOSKF pro problematiku oddělení a pracovišť klinické farmacie

Zpráva ČOSKF za rok 2011

Zpráva ČOSKF za rok 2011

1. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH)

ČOSKF se podařilo do části zákona, kde se hovoří o zdravotních službách a zdravotní péči a kde jsou vyjmenovávány druhy péče podle účelu jejího poskytnutí, včlenit klinickofarmaceutickou péči – plné znění zákona viz odkaz:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=405&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1

původní verze v zákoně zněla:

„lékárenská péče, jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a užívání léčivých přípravků“

nová verze v Zákoně o zdravotních službách zní:

lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (dále jen „lékárenská péče), jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených

Odůvodnění této změny v poslanecké sněmovně:

„definice lékárenské péče nezahrnuje v plném rozsahu obsah služeb poskytovaných klinickým farmaceutem, proto se ustanovení upřesňuje“

 • znamená to, že existují vedle sebe dvě nezávislé péče podle účelu jejich poskytování
 • závorka - (dále jen „lékárenská péče) – je tzv. legislativní zkratka, která zkracuje a je určena pouze pro účely daného právního předpisu
 • závorku rozhodně nelze vykládat tak, že by klinickofarmaceutická péče byla podmnožinou lékárenské péče
 • nelze tuto zkratku použít v jiném právním předpisu jako shrnutí obou péčí
 • výklad o významu právních zkratek nám poskytlo MZ i právník ČLS JEP
 • výklad zkratek při tvorbě legislativy viz Legislativní pravidla vlády a následující odkaz: http://publications.europa.eu/code/cs/cs-4100700.htm
 • plný obsah klinickofarmaceutické péče není a nemůže být definován jednou větou v zákoně, její plný obsah je dán činnostmi, které jsou dány nižšími právními normami, vzdělávacím programem oboru a doporučeními odborných společností oboru
 • nelze si myslet, že na jednu větu v tomto zákoně je možno získat bodové hodnocení, to bude vyžadovat ještě mnoho práce a úsilí

2. VYHLÁŠKA O POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • bude navazovat na ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
 • v této vyhlášce jsou definovány požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče, lůžkové péče, lékárenské péče ....tj.zdravotnických zařízení
 • do části vyhlášky nazvané Společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče se podařilo ČOSKF včlenit nový bod a to:
 • ,,Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1 a II.2 (vysvětlivka: akutní lůžka standardní a intenzivní péče) této přílohy je zajištěna dostupnost klinického farmaceuta."
 • a v bodě 24) této části vyhlášky je definováno, co se rozumí dostupností:
 • ,,Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu či elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta"

3. DOPORUČENÍ ČOSKF K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ČR

ČOSKF připravila dokument, ve kterém:

 • definuje „dostupnost klinického farmaceuta“ stupňovitě jak počtem klinických farmaceutů, tak rozsahem činností, které je třeba pro zdravotnické zařízení systematicky zajistit
 • rozděluje:
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE VYŠŠÍHO TYPU
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE ZÁKLADNÍ TYPU
  • PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO FARMACEUTA
  • KONZULTAČNÍ A KONZILIÁRNÍ SLUŽBU KLINICKÉHO FARMACEUTA
 • definuje, jaké činnosti charakterizují konzultační a konziliární službu klinického farmaceuta
 • byl předložen na MZ a je o něm dále jednáno, na úrovni jak MZ, tak i VZP

4. 1.KONGRES ČOSKF ČLS JEP

 • ČOSKF uspořádala svůj první odborný kongres v Praze počátkem října s problematikou psychotropní farmakoterapie
 • chtěli bychom konání kongresu ČOSKF v Praze v termínu počátkem října zachovat a v příštím roce uspořádat 2. kongres s problematikou farmakoterapie v paliativní medicíně

5. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF dostala možnost spolupodílet se na tradiční úspěšné akci SEKCE KLINICKÉ FARMACIE ČFS ČLS JEP

6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF spolu se SEKCÍ KLINICKÉ FARMACIE ČFS iniciovala rozsáhlou debatu ke vzdělávacímu programu klinické farmacie uvnitř obou výborů a na základě závěrů této debaty byl vypracován dokument „DOPORUČENÍ ČOSKF A SEKCE KF ČFS ČLS JEP AKREDITAČNÍ KOMISI KLINICKÉ FARMACIE“, ve kterém:
 • je vyjádřena podpora pro vzdělávací program klinické farmacie bez společného kmene s lékárenskými obory
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu nemocničních lékárníků, které byly se zástupci nemocničních lékárníků diskutovány
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie
 • připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie byly Akreditační komisí klinické farmacie akceptovány
 • celé znění „DOPORUČENÍ“ najdete zde.

V Praze 21.12.2011

Mgr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP