Zpráva ČOSKF za rok 2011

1. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH)

ČOSKF se podařilo do části zákona, kde se hovoří o zdravotních službách a zdravotní péči a kde jsou vyjmenovávány druhy péče podle účelu jejího poskytnutí, včlenit klinickofarmaceutickou péči – plné znění zákona viz odkaz:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=405&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1

původní verze v zákoně zněla:

„lékárenská péče, jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a užívání léčivých přípravků“

nová verze v Zákoně o zdravotních službách zní:

lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (dále jen „lékárenská péče), jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených

Odůvodnění této změny v poslanecké sněmovně:

„definice lékárenské péče nezahrnuje v plném rozsahu obsah služeb poskytovaných klinickým farmaceutem, proto se ustanovení upřesňuje“

 • znamená to, že existují vedle sebe dvě nezávislé péče podle účelu jejich poskytování
 • závorka - (dále jen „lékárenská péče) – je tzv. legislativní zkratka, která zkracuje a je určena pouze pro účely daného právního předpisu
 • závorku rozhodně nelze vykládat tak, že by klinickofarmaceutická péče byla podmnožinou lékárenské péče
 • nelze tuto zkratku použít v jiném právním předpisu jako shrnutí obou péčí
 • výklad o významu právních zkratek nám poskytlo MZ i právník ČLS JEP
 • výklad zkratek při tvorbě legislativy viz Legislativní pravidla vlády a následující odkaz: http://publications.europa.eu/code/cs/cs-4100700.htm
 • plný obsah klinickofarmaceutické péče není a nemůže být definován jednou větou v zákoně, její plný obsah je dán činnostmi, které jsou dány nižšími právními normami, vzdělávacím programem oboru a doporučeními odborných společností oboru
 • nelze si myslet, že na jednu větu v tomto zákoně je možno získat bodové hodnocení, to bude vyžadovat ještě mnoho práce a úsilí

2. VYHLÁŠKA O POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • bude navazovat na ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
 • v této vyhlášce jsou definovány požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče, lůžkové péče, lékárenské péče ....tj.zdravotnických zařízení
 • do části vyhlášky nazvané Společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče se podařilo ČOSKF včlenit nový bod a to:
 • ,,Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1 a II.2 (vysvětlivka: akutní lůžka standardní a intenzivní péče) této přílohy je zajištěna dostupnost klinického farmaceuta."
 • a v bodě 24) této části vyhlášky je definováno, co se rozumí dostupností:
 • ,,Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu či elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta"

3. DOPORUČENÍ ČOSKF K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ČR

ČOSKF připravila dokument, ve kterém:

 • definuje „dostupnost klinického farmaceuta“ stupňovitě jak počtem klinických farmaceutů, tak rozsahem činností, které je třeba pro zdravotnické zařízení systematicky zajistit
 • rozděluje:
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE VYŠŠÍHO TYPU
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE ZÁKLADNÍ TYPU
  • PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO FARMACEUTA
  • KONZULTAČNÍ A KONZILIÁRNÍ SLUŽBU KLINICKÉHO FARMACEUTA
 • definuje, jaké činnosti charakterizují konzultační a konziliární službu klinického farmaceuta
 • byl předložen na MZ a je o něm dále jednáno, na úrovni jak MZ, tak i VZP

4. 1.KONGRES ČOSKF ČLS JEP

 • ČOSKF uspořádala svůj první odborný kongres v Praze počátkem října s problematikou psychotropní farmakoterapie
 • chtěli bychom konání kongresu ČOSKF v Praze v termínu počátkem října zachovat a v příštím roce uspořádat 2. kongres s problematikou farmakoterapie v paliativní medicíně

5. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF dostala možnost spolupodílet se na tradiční úspěšné akci SEKCE KLINICKÉ FARMACIE ČFS ČLS JEP

6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF spolu se SEKCÍ KLINICKÉ FARMACIE ČFS iniciovala rozsáhlou debatu ke vzdělávacímu programu klinické farmacie uvnitř obou výborů a na základě závěrů této debaty byl vypracován dokument „DOPORUČENÍ ČOSKF A SEKCE KF ČFS ČLS JEP AKREDITAČNÍ KOMISI KLINICKÉ FARMACIE“, ve kterém:
 • je vyjádřena podpora pro vzdělávací program klinické farmacie bez společného kmene s lékárenskými obory
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu nemocničních lékárníků, které byly se zástupci nemocničních lékárníků diskutovány
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie
 • připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie byly Akreditační komisí klinické farmacie akceptovány
 • celé znění „DOPORUČENÍ“ najdete zde.

V Praze 21.12.2011

Mgr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP