Specializační vzdělávání- Akreditace zdravotnického zařízení

Specializační vzdělávání zajišťuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci (dále jen „akreditované pracoviště“).

Charakteristiku akreditovaného pracoviště specifikuje Vzdělávací program pro specializační obor Klinická farmacie v kapitole č. 7. 

Seznam akreditovaných pracovišť: Vlastní specializované výcviky (mzcr.cz).

Žádost o akreditaci:

Akreditace lze udělit pro:

a) základní kmen,

b) vlastní specializovaný výcvik,

c) část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované ambulantní péče,

d) obor specializačního vzdělávání,

e) doplňující odbornou praxi,

f) nástavbový obor,

g) teoretickou část vzdělávacího programu,

h) funkční kurz,

i) zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky,

j) část specializačního vzdělávání v oboru praktické lékárenství.

O udělení akreditace rozhoduje Akreditační komise.

Délka udělení akreditace:

  • Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně délce vzdělávacího programu, počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace. Akreditace se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 10 let; akreditace na uskutečňování vzdělávání v základním kmeni se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 5 let. O délce udělené akreditace rozhodne ministerstvo na základě návrhu příslušné akreditační komise. (podle ustanovení § 17 zákona č. 95/2004 Sb.)
  • Prodloužení akreditace – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).