Stanoviska

Stanovisko ČOSKF k dokumentu "Nemocniční farmacie: Farmaceutická péče a medikační management ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče"

Výbor ČOSKF prezentuje stanovisko k dokumentu "Nemocniční farmacie: Farmaceutická péče a medikační management ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (oborová koncepce, 2022)".

Stanovisko k dispozici zde

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy

Stanovisko ČOSKF k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy, který je zveřejněn na webu EAHP

Dokument European Statements of Hospital Pharmacy byl schválen asociací European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) v květnu 2014 a publikován v časopise European Journal of Hospital Pharmacy v říjnu 2014.

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015, obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR:

  • pojem „hospital pharmacist“ je přeložen jako „nemocniční lékárník“,
  • pojem „nemocniční lékárník“ je použit napříč dokumentem, tj. i v části, která se věnuje klinickofarmaceutickým službám,
  • pojem „nemocniční lékárník“ se v ČR kryje s označením specialisty v oboru Nemocniční lékárenství – specialista v tomto oboru přitom nemá dle platné české legislativy kompetence ke všem činnostem v rámci zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici v ČR,
  • text „clinical pharmacy services should continuously evolve to optimise patients’ outcomes“ je přeložen jako „klinicko-farmaceutický servis zajišťovaný nemocniční lékárnou by se měl neustále vyvíjet tak, aby přispíval k optimalizaci výsledků pacientů“ – klinickofarmaceutická péče by přitom měla být rozvíjena v obecné rovině, tj. bez ohledu na organizační začlenění oddělení klinické farmacie v rámci zdravotnického zařízení.

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018, nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Přes opakovanou komunikaci této problematiky mezi ČOSKF, Sekcí nemocničního lékárenství ČFS (resp. později Sekcí nemocniční farmacie ČFS) za přítomnosti zástupců Sekce klinické farmacie ČFS a předsedů ČFS a ČLS JEP se nepodařilo dosáhnout konsenzu.

ČOSKF respektuje vůli výboru Sekce nemocniční farmacie ČFS zachovat stávající český překlad, nicméně ČOSKF považuje tento překlad za věcně nesprávný a nedoporučuje jej používat k jakémukoliv účelu, dokud nebudou provedeny následující změny:

  • pojem „nemocniční lékárník“ má být v celé délce textu nahrazen pojmem „nemocniční farmaceut“,
  • text „zajišťovaný nemocniční lékárnou“ má být vypuštěn z odstavce 4.8 tak, aby znění odstavce odpovídalo anglickému originálu.

Do té doby ČOSKF doporučuje pracovat výhradně s originální anglickou verzí dokumentu.

V Praze 21. ledna 2022

 

PDF zmíněných dokumentů:

Originální znění European Statements of Hospital Pharmacy

Český překlad dokumentu, připravený Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2015 - obsahuje k datu zveřejnění tohoto stanoviska terminologické nesrovnalosti, které jsou v rozporu s legislativně zakotvenými specifiky zdravotnického systému v ČR

Preambule k českému překladu, připravená Sekcí nemocničního lékárenství ČFS v roce 2018 - nemůže nahradit terminologicky správný překlad (formát dvou samostatných dokumentů není schopen zaručit korektní implementaci dokumentu do české praxe).

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C

Léčba vysokými dávkami kyseliny askorbové (dávky 0,1−1,5 g/kg) v onkologické, imunologické, alergologické, revmatologické indikaci a pro management hojení ran je založena na datech, která neodpovídají zásadám podávání léčiv dle EBM (nejedná se o orphan drug), současně je mimo indikace a dávkování uvedené v SPC přípravků registrovaných v České republice (VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 g, Acidum ascorbicum Biotika), je tedy off label.

ČOSKF na základě současných dat aplikaci pacientům v léčebných režimech nedoporučuje.

Postoj ČOSKF plně koresponduje s postojem České onkologické společnosti ČLS JEP, Vědecké rady České lékařské komory a stanoviskem SÚKL. ČOSKF souhlasí se závěrem řady odborných publikací, které doporučují provést randomizované klinické studie vyšších fází, na jejichž základě by byla ověřena skutečná účinnost a bezpečnost této léčby.

 

V Praze dne 18. srpna 2015

Výbor ČOSKF ČLS JEP

Plná verze stanoviska ke stažení ve formátu PDF:

Stanovisko ČOSKF k parenterální léčbě vysokými dávkami vitaminu C