Novinky

Kandidáti do Výboru a Revizní komise ČOSKF ČLS JEP pro volební období 2023- 2026

Kandidáti do Výboru a Revizní komise ČOSKF ČLS JEP pro volební období 2023- 2026

Kandidáti do Výboru ČOSKF ČLS JEP pro volební období 2023−2026

 1)

 

Jana Gregorová, PharmDr., Ph.D.

035A8400

Odd. klinické farmacie FNB

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, Praha 8, 180 00,
Tel.: +420 604 753 142, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Klinické farmacii, respektive klinické praxi tohoto oboru, jsem se začala intenzivněji věnovat v roce 2006 a na plný úvazek v roce 2010. Mým hlavním odborným zaměřením je klinická farmacie v onkologii, intenzivní medicíně (ARO, JIP kliniky infekčních nemocí) a v oblasti specifik farmakoterapie u pacientů s renální insuficiencí, zejména podstupujících dialýzu. V poslední době se také více věnuji interpretaci plazmatických koncentrací léčiv, jejichž farmakokinetika na základě plazmatických koncentrací zatím rutinně hodnocena není.

Svoji práci pro odbornou společnost bych rozdělila do dvou rovin. První je práce, nezávislá na tom, zda jsem nebo nejsem součástí výboru. Jsem aktivním členem pracovní skupiny, která se věnuje farmakoterapii v souvislosti s onemocněním COVID-19, a pracovní skupiny zaměřené na klinickou farmacii pro dialyzační střediska. Podílím se na nastavení systému kontinuálního vzdělávání v klinické farmacii a v jeho rámci jsem garantem některých tematicky zaměřených workshopů. Druhou rovinou své práce pro společnost vidím při realizaci vizí a koncepcí − v týmu lidí, kterým jde o stejnou věc. To je to, co mě motivuje k tomu, abych znovu kandidovala do výboru společnosti.

Společnost, kterou jsem v roce 2010 spoluzakládala, musela po 12 let plnit řadu rolí tak, abychom se nyní mohli jako farmaceuti cítit profesně komfortněji. Odborná společnost by měla být živou a obor rozvíjející platformou, měla by otevírat nové možnosti v klinické praxi a výzkumu, tlumočit potřeby klinické praxe farmaceutickým fakultám a spolupracovat na změnách v pregraduální výuce, monitorovat úroveň postgraduálního specializačního vzdělávání a rozvíjet systém kontinuálního vzdělávání. Nicméně jsou funkce, které již společnost zastávat dále sama nemůže. Proto za důležité považuji podporu vytvoření nové platformy, asociace, ve které by byli sdruženi vedoucí oddělení klinické farmacie, bez ohledu na to, jak je oddělení velké, jak dlouho funguje a jak je organizačně ukotveno. Jen tak lze dosáhnout toho, aby do spolurozhodování o důležitých otázkách (systematizace míst, platové podmínky atd.) byla zapojena všechna oddělení a aby tato oddělení vzájemně spolupracovala.

 

2)

 

 

Jan Hartinger, PharmDr., Ph.D.

hh

Odd. klin. farmakologie a farmacie,
Farmakologický ústav LF1 UK a VFN

Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice,
Na Bojišti 1, Praha 5, Tel.: 224 964 136, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mým cílem je dále rozvíjet spolupráci ČOSKF ČLS JEP se zahraničím a s akademickou sférou. Nadále chci zprostředkovávat možnosti spolupráce s Farmakologickým ústavem LF1 a Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii.

 

3)

 

Kateřina Langmaierová, PharmDr.

kl

Odd. klinické farmacie KZ a.s.

Oddělení klinické farmacie KZ, a.s. – pracoviště Teplice,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
Tel.: +420 704 873 941, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podílím se na tvorbě podkladů pro výkaz činnosti klinického farmaceuta (spoluautor), výkon klinického farmaceuta (spoluautor), metodických podkladů pro práci klinického farmaceuta.

Účastním se i nadále ne vždy lehkých metodických jednání se státní správou a zástupci zdravotních pojišťoven. Podílím se lektorsky na některých workshopech odborné společnosti a ráda bych v této činnosti pokračovala (rozšíření spektra metodických workshopů). Jsem koordinátorem metodické pracovní skupiny pro spolupráci s ambulantním sektorem, v této oblasti máme ještě hodně práce před sebou.

Ve výše zmíněné práci bych ráda pokračovala. Stále platí, že každá nemocnice by měla mít ve svém týmu klinického farmaceuta, a proto je třeba, aby byly nastaveny v rámci českého zdravotnického systému pro náš obor adekvátní podmínky ve všech podstatných oblastech.

 

4) 

 

Alena Linhartová, PharmDr.

6a a

Odd. klinické farmacie FTN

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800,
Praha 4, 140 59,
Tel.: +420 604 344 225, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  

 

Klinickou farmacií u lůžka pacienta se zabývám od roku 2008, z toho od roku 2013 na plný pracovní úvazek jako vedoucí Odd. klinické farmacie ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Stěžejními oblastmi mého profesního zájmu jsou klinická farmacie v intenzivní medicíně, interpretace plazmatických koncentrací léčiv a podání léčiv nutričními sondami.

Jsem členem výboru ČOSKF (od roku 2015), aktivním členem a koordinátorem 2 pracovních skupin ČOSKF (PS pro podání léčiv sondou, PS pro farmakoterapii Covid-19), členem komise pro atestační zkoušku v oboru Klinická farmacie a lektorem ve specializačním i kontinuálním vzdělávání v oboru Klinická farmacie.

Hlavní motivací pro práci ve výboru odborné společnosti je pro mne jednak aktivní účast na formování rozvíjejícího se oboru (tj. na aktivitách a dění, jejichž výstupy přímo ovlivňují nejen moji denní praxi), jednak úzký kontakt se zkušenými kolegy.

V případě zvolení bych ráda využila své dosavadní zkušenosti s činností výboru a pokračovala především v účasti na jeho běžné agendě a na přípravě obou hlavních akcí společnosti (Kongres ČOSKF, Aktuality KF).

 

5) 

 

Martina Maříková, PharmDr.

3

Odd. klinické farmacie,
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,
Subkatedra klinické farmacie

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,
Maxima Gorkého 77, Trutnov- Kryblice 541 01,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
IPVZ, Ruská 2412/85, 100 05, Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Členkou ČOSKF jsme od jejího založení, v uplynulém období jsem zastávala funkci místopředsedy výboru, od roku 2014 se věnuji problematice specializačního vzdělávání a v této činnosti bych chtěla pokračovat i nadále. Klinická farmacie je obor, který má budoucnost, ráda se podílím na jeho rozvoji a emancipaci.

 

6)

 

Irena Murínová, PharmDr.

2

Odd. klinické farmacie
ÚVN Praha

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: +420 737 366 568

 

Ráda bych pokračovala v rozjeté práci pro budování pevné pozice oboru KF v ČR – hlavní úkoly pro následující období: Zákon o zdravot. službách (pokračovat v jednáních s dotčenými subjekty), pokračovat v jednáních pro zařazení pozice klinického farmaceuta do Katalogu prací a změnit naše dosavadní finanční ohodnocení, těsné propojení pregraduálního studia farmacie s klinickou praxí. Zřízení Asociace odděleních a pracovišť klinické farmacie v ČR.  Základ: pokračovat v editorské činnosti Roční zprávy ČOSKF, garance a lektorství na HIV a ATB workshopech ČOSKF.

 

7)

 

Karolína Russ, Mgr., PgD

CE2C1357 A5A3 43E5 B5CB 4BA2DA5F1ED5

 Odd. klinické farmacie,
 Nemocnice AGEL Ostrava -Vítkovice

 Nemocnice AGEL, Ostrava -Vítkovice,
 e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 Tel.: +420 732 174 592

 

Práci klinického farmaceuta se věnuji již od roku 2005. Moje první setkání s touto pozicí proběhlo ve Velké Británii v The Wellington hospital v Londýně. Zde jsem získala cenné odborné a také kariérní zkušenosti. Měla jsem možnost v rámci multidisciplinárního nemocničního týmu kooperovat na farmakoterapii pacientů na většině oddělení nemocnice. Taktéž jsem úspěšně absolvovala postgraduální studium v letech 2009 a 2012 se získáním titulu PgD. Celkově jsem v roli klinického farmaceuta v zahraničí strávila 12let a získala tak hodnotné a jedinečné zkušenosti. K mé velké radosti jsem dostala příležitost zůstat v oboru také po mém návratu do ČR. V letech 2019 - 2021 jsem vykonávala klinicko-farmaceutickou činnost na oddělení Interny a Kardiologie v Městské nemocnici Ostrava (MNO). Od března 2022 se spolu s kolegyní Mgr. Terezou Vaňkovou podílíme na rozšíření oboru v soukromém sektoru založením nového pracoviště klinické farmacie v Nemocnici AGEL, Ostrava Vítkovice.

Mezi mé profesní zájmy patří farmakoterapie v oblasti interní medicíny, kardiologie a geriatrie. V MNO  jsem se s kolegy taktéž podílela na interpretaci plazmatických hladin některých vybraných antibiotik a k této činnosti bych se v budoucnu opět ráda vrátila.

Jako člen výboru odborné společnosti bych s využitím dlouholetých zkušeností ze zahraničí ráda přispěla k dalšímu rozvoji oboru klinické farmacie. V ČR je to již zavedená odbornost, avšak s potenciálem dále růst a rozvíjet se, rozšiřovat svoji působnost a případně posouvat hranice kompetence klinického farmaceuta. Díky blízkému poznání oboru klinické farmacie v zahraničí a výborné znalosti jazyka na komunikační úrovni bych taktéž mohla být přínosem v oblasti navázání či pokračování v zahraniční spolupráci v tomto dynamickém oboru.

 

 

8)

 

Jitka Rychlíčková, PharmDr., Ph.D., BCPS

Rychlkov Jitka volby foto

Farmakologický ústav LF MU, Brno, Nemocniční lékárna FNUSA Brno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: 549 496 025

 

Jmenuji se Jitka Rychlíčková a klinické farmacii se věnuji již téměř 10 let, aktuálně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, nicméně klinická farmacie tvoří pouze část mého pracovního zaměření - věnuji se vzdělávání, akademickým klinickým studiím a klinickému výzkumu. A je to kombinace různých, ale vzájemně příbuzných oblastí, která mě inspiruje a motivuje k dalšímu rozvoji našeho oboru stejně jako spolupráce s kolegy na národní a mezinárodní úrovni. Měla jsem ohromné štěstí na lidi a okolnosti, které mi umožnily věnovat se našemu oboru v tomto rozsahu a stále s nadšením.

Mojí hlavní motivací pro práci ve Výboru ČOSKF je otevření podobných možností ostatním členům společnosti. Dále bych ráda přispěla ke geografické a tematické rozmanitosti vzdělávacích akcí. Ráda bych podpořila spolupráci jednotlivých členů a pracovišť, ráda bych také podpořila sdílení, transparenci a vnitřní stabilitu společnosti a zviditelnila tak výhody, které v sobě náležitost ke společnosti skýtá. Všem těmto oblastem přikládám podobnou důležitost jako rozvoji spolupráce s externími subjekty, rozvoji vnitřního systému oboru a jeho ukotvení v systému zdravotní péče, úhrad a legislativě, stejně jako zajištění rozpoznatelnosti oboru zvnějšku. Bude mi velkou ctí, pokud budu moci aktivně přispět a pokračovat v úspěšném rozvoji oboru klinická farmacie.

 

Kandidáti do Revizní komise ČOSKF ČLS JEP na volební období 2023−2026

1)

 

Eliška Dvořáčková, PharmDr., Ph.D.

Dvokov Elika volby foto

Pracoviště klinického farmaceuta, NNF,
Odd. klin. farmakologie a farmacie, Farmakologický ústav LF1 UK a VFN

Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00, Tel.: + 420 222 801 241,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Oddělení klinické farmakologie a farmacie,
Všeobecná fakultní nemocnice, Na Bojišti 1, Praha 5, 150 00,
Tel.: 224 964 136

 

Jsem klinickým farmaceutem s oblastí zájmu o interní obory a terapeutický monitoring léčiv. Ráda bych tyto aktivity rozvíjela. A to konkrétně rozšiřováním možností působení klinických farmaceutů v ambulantní sféře na dialyzačních střediscích. Dále se věnuji výuce farmakologie na 1. LF, kde vidím možnost propojování farmakologie a klinické farmacie již na pregraduální úrovni. Podělit se o zkušenosti z interních oborů mohu v rámci přednáškové aktivity pro ČOSKF a IPVZ.

 

2)

 

Kristina Pechandová, PharmDr., Ph.D.

kp

Odd. klinické farmacie, Nemocnice Strakonice, a.s.

Tel.: + 420 775 735 271, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jmenuji se Kristina Pechandová, farmakologií a poté klinickou farmacií se zabývám od ukončení studia na FAF UK. Nejdříve jako postgraduální student na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN a v současnosti jako klinický farmaceut Nemocnice Strakonice, a.s.

Členem revizní komise jsem od roku 2018. Za tuto dobu jsem měla možnost se spolupodílet na vytváření a rozvoji našeho oboru. Je pro mě velkým potěšením, jaký velký krok naše společnost za tyto čtyři náročné, ale zároveň velmi inspirující a motivující roky, udělala. Ráda bych pokračovala v práci v odborné společnosti pro další rozvoj naší odbornosti, upevnění pozic a spolupráce s ostatními vědeckými, odbornými i politickými složkami. Budu nadále svědomitě podporovat naši společnost v růstu a vytváření možností pro uplatnění klinických farmaceutů, v otevření se spolupráce se všemi členy společnosti i mimo ni.

 

3)

 

Lucie Schrabalová, PharmDr

.9

Odd. klinické farmacie ÚVN Praha

Ústřední vojenská nemocnice -Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: + 420 732 665 122

 

Klinické farmacii se aktivně věnuji 11 let, členkou ČOSKF jsem od jejího založení v roce 2010 a členkou Revizní komise ČOSKF jsem 8 let. Ráda bych pokračovala v započaté práci pro ČOSKF, chtěla bych se podílet se na dalším rozvoji KF péče v ČR a i nadále se aktivně podílet na vzdělávání farmaceutů ve specializační přípravě.