Aktuality

Paxlovid- upozornění na závažné lékové interakce

Informační dopis společnosti Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace:

Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu.  

Covid-19

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Interakce Paxlovidu mezi nástroji aplikace Mediately

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vás informovat, že bazální management lékových interakcí Paxlovidu, který formou
zjednodušené tabulky připravila v loňském roce PS pro farmakoterapii COVID-19 ve spolupráci se Společností infekčního
lékařství, je nově součástí nástrojů v rámci aplikace Mediately.

Aplikace Mediately nabízí kompletní databázi léčivých přípravků dostupných v České republice.
Součástí aplikace jsou mj. i klinické nástroje (kalkulátory, skórovací systémy ad.), které jsou v plném
rozsahu dostupné po jednoduché registraci. Aplikace je k dispozici v internetové i mobilní podobě.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19
Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová

Covid-19

Paxlovid- podání nasogastrickou sondou

PS pro farmakoterapii COVID-19:

Paxlovid – podání nazogastrickou sondou

Níže předkládáme informaci fi Pfizer k podání přípravku Paxlovid nazogastrickou sondou:

 • Obě účinné látky (nirmatrelvir i ritonavir) jsou ve formě filmem potažených tablet s okamžitým uvolňováním účinné látky. Účelem povrchové úpravy tablet je usnadnění polykání a „the pharmaceutical elegance of the product“.
 • Tablety je nutno polykat celé, nemají se žvýkat, dělit ani drtit, a to z důvodu absence potřebných dat.
 • Podání sondou je proto postupem off-label.
 • Postup úpravy a podání přípravku sondou, který je popsán v informačním dopisu výrobce, vychází z nepublikované interní studie fyzikálně-chemické stability a kompatibility přípravku s definovanými nazogastrickými sondami a potřebnými pomůckami.
 • Specifické farmakokinetické studie nebyly provedeny – výrobce proto nemůže garantovat, že při podání přípravku sondou bude dosaženo srovnatelných plazmatických koncentrací jako při standardním perorálním podání.
 • Dokument výrobce uvádí jednak potřebné pomůcky a materiál (tab. 1), jednak podrobný postup úpravy a podání přípravku sondou (tab. 2).
 • Suspenze jednotlivých účinných látek je třeba připravit odděleně.
 • Suspenze jsou stabilní po dobu 4 h při uchovávání v injekční stříkačce a při pokojové teplotě.
 • Suspenze obou účinných látek je třeba podat sondou postupně v rozmezí 5 min.
 • Nazogastrická sonda by měla mít vnitřní průměr alespoň 8 Fr.

Kompletní informace je k dispozici zde:

https://www.pfizermedicalinformation.com/en-us/document/a0r680000026qOjAAI.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Irena Murínová

Covid-19

Zpráva z webináře o Paxlovidu

PS pro farmakoterapii COVID-19:

Zpráva z webináře o Paxlovidu

Dne 13. září 2022 se uskutečnil webinář, který byl připraven Pracovní skupinou ČOSKF pro farmakoterapii COVID-19 a který byl věnován přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir).

Cílem webináře bylo informovat členy společnosti o průběhu a výstupech letních jednání o zajištění bezpečnosti terapie Paxlovidem v klinické praxi.

Diskutována byla především možnost použití Paxlovidu u pacientů s těžkou renální insuficiencí a jeho významný interakční potenciál.

Doporučení k použití a dávkování Paxlovidu u pacientů s eGFR < 30 ml/min je součástí Mezioborového stanoviska k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19 (14. 7. 2022).

Pro účely rychlé orientace a bazálního managementu lékových interakcí Paxlovidu v situaci, kdy není k dispozici potřebný časový prostor anebo není možnost přímé konzultace se specialistou na hodnocení lékových interakcí, byla vytvořena zjednodušená interakční tabulka (14. 7. 2022). Tabulka je primárně určena praktickým lékařům a lékařům na odděleních urgentního příjmu a jejím cílem je zajistit bezpečnost terapie i v základních podmínkách.

Záznam z webináře bude přihlášeným kolegům k dispozici po dobu 14 dnů.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Irena Murínová

 webinar covid

Covid-19

Novinky z PS pro farmakoterapii COVID-19: Paxlovid – bazální management lékových interakcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rády bychom Vás informovaly o činnosti PS pro farmakoterapii COVID-19 i během letního času.
Narůstající zachycené případy tohoto onemocnění nabízí otázku, jaký podzim/zima nás čeká?

V těchto dnech intenzivně probíhala jednání se zástupci z řad infektologů a praktických lékařů
ohledně bezpečného podávání antivirotik. Byla diskutována hlavně klinická významnost interakčního
potenciálu léčivého přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) a možnost podávání antivirotik u
pacientů s CKD pod 30 ml/min.

Výstupem jsou materiály:

Na začátek září plánujeme online webináře pro klinické farmaceuty, jejichž cílem bude edukace
v problematice lékových interakcí léčivého přípravku Paxlovid pro kvalitní a rychlou spolupráci
s lékaři. Termíny webinářů budou uvedeny na webových stránkách ČOSKF během srpna.

O dalších novinkách budete pravidelně informováni.

Krásné léto Vám přejí,

Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie

předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 15, vydáno 31. 1. 2022.

 • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL)– poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
 • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo komentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů.
 • V aktuální verzi jsou nově přidány články týkající se molnupiraviru a anakinry.

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 15, 31. 1. 2022)

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 14, vydáno 17. 12. 2021.

 

 • Národní doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu COVID-19 jsou vypracovány a aktualizovány Společností infekčního lékařství (SIL) – poslední verze: Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup). Publikováno: 22. 9. 2021. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava21-49.htm
 • Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) se ve svém dokumentu zaměřuje na vybrané oblasti farmakoterapie COVID-19. Cílem je doplnit nebo okomentovat důležité informace pro racionální a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospitalizovaných dospělých pacientů. 

 

Farmakoterapie COVID-19 (verze 14, 17. 12. 2021)

Covid-19

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19

Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) předkládá aktualizovaný dokument k farmakoterapii COVID-19 – verze 13, aktualizováno k 31. 1. 2021.

Text respektuje následující dokument:

 • Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19. Vydáno 28. 8. 2020.

Oproti původním doporučením lze nyní v běžné klinické praxi podávat pouze medikaci uvedenou v doporučeném postupu Společnosti infekčního lékařství (SIL). Jiná léčiva mohou být použita pouze v rámci studií.

Cílem dokumentu ČOSKF je zhodnotit v krátkém souhrnu podávání doporučených léčiv ve specifických situacích, které mohou v klinické praxi nastat a které přitom nejsou ve výše uvedeném dokumentu podrobně řešeny.

Farmakoterapie COVID-19 (verze 13, 31. 1. 2021)

Covid-19

Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s COVID-19- mezioborové stanovisko

Dne 4. 9. 2020 proběhlo v Praze jednání pracovní skupiny "Advisory Board" za účasti zástupců výrobce přípravku remdesivir (Gilead Sciences s.r.o.). Cílem jednání bylo diskutovat: a) aktuální stav podávání remdesiviru u pacientů COVID-19 pozitivních v ČR, b) předpokládaný počet pacientů vyžadujících podávání remdesiviru v roce 2020 a c) identifikovat optimální cílové skupiny pro použití remdesiviru.

V přiloženém souboru naleznete zmíněné mezioborové stanovisko