Novinky

Zpráva z konference Aktuality KF 2019

Zpráva z konference Aktuality KF 2019

První AKTUALITY se vydařily: kolegové přijeli, prostředí bylo příjemné, atmosféra kolegiální.

 V pátek 15. 2. 2019 proběhla v renovovaných prostorách Lékařského domu ČLS JEP v Praze konference České odborné společnosti klinické farmacie s názvem AKTUALITY KF 2019.

Předsedkyně společnosti doktorka Jana Gregorová hned v úvodu stručně a jasně vyslovila vizi dalšího vývoje našeho oboru. Pojmenovala hlavní výzvy a úkoly, které nás čekají v nejbližším období při dalším formování klinické farmacie. Již teď je jasné, že bude dostatek prostoru pro uplatnění všech kolegů v různých oblastech.

Je nevyhnutelné, aby se zvýšil počet oddělení a pracovišť poskytujících klinickofarmaceutickou péči pro akutní lůžkovou péči, a to nejméně na dvojnásobek současného stavu. Tyto pracoviště a oddělení budou zároveň fungovat i jako odborná základna pro farmaceuty poskytující klinicky orientovanou farmaceutickou péči. Jde o předstupeň klinickofarmaceutické péče vykonávající tzv. screeningové hodnocení medikace a tito kolegové budou schopni poskytovat odborné konzultace i pro praktické lékaře.

Dále budeme apelovat na rozšíření požadavku dostupnosti klinického farmaceuta i na lůžka následné a dlouhodobé péče, a snahou je též rozšířit požadavek dostupnosti klinickofarmaceutického servisu i pro oblast ambulantní péče.

Z pohledu legislativy musíme striktně rozlišovat mezi lékárenskou péči a klinickofarmaceutickou péči. Jejich úkol, odpovědnost, jako i náplň specializační přípravy jsou diametrálně odlišné. Navážeme též intenzivnější dialog s Českou lékárnickou komorou, aby ve větší míře zahrnula do svého zájmu i farmaceuty, kteří nepracují jako lékárníci.

Následný vstup o kompetencích farmaceutů pracujících v nemocničních zařízeních a nepřesnosti používané terminologie vnesl mezi posluchače jasnou představu o nutnosti přesného definování používaných termínů a přizpůsobení terminologie všem nemocničním farmaceutům a lékárníkům vykonávajících praxi v rámci těchto zdravotnických zařízení pro jasnou orientaci mezi obory v budoucnu.

Konference pokračovala názornou prezentací o vykazování výkonů pro naše zdravotní pojišťovny. Zajímavý a sdělný výklad, který byl posluchači oceněn v plodné diskuzi. Účastníci měli možnost si vykazování interaktivně vyzkoušet na modelových kazuistikách z praxe pod vedením doktorky Ireny Murínové.

V odpoledním bloku jsme se kriticky podívali na doporučené postupy týkající se farmakoterapie periferní arteriální choroby a porovnali jsme i odlišnosti v přístupech odborných společností mezi kontinenty. Doktor Hartinger trefně pojmenoval slabiny jednotlivých doporučení a vybral pro nás klinicky významná data. Jasnou zprávou pro pacienty je, že nejúčinnější a nejsilnější data v porovnání s ostatní anti-ischemickou terapií, která často ani nemá dostatečná podpůrná data (jako např. pentoxifylin), je a má intervalový trénink. Diskutovali jsme délku a podávání antiagregační terapie a bylo například kritizováno doporučení nepodání jednoduché antiagregace u asymptomatických pacientů, kteří ovšem mohou mít skryté kardiovaskulární riziko.

Poté nám doktorka Tašková ve svém sdělení zábavnou formou nabídla dobré rady a inspirace pro úspěšnou komunikaci - nejen s kolegy, ale i s pacienty. Pochopili jsme, že být empatický neznamená být sympatizující a důležité je umět poslouchat a chtít porozumět.

Kromě příspěvků klinických farmaceutů zazněla i přednáška z úst lékařek pracujících v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Doktorka Málová a doktorka Jirmanová nám v závěrečné oddychové přednášce shrnuly nejčastější faktory vedoucí ke stresu a s ním spojené duševní onemocnění. Jako bonus přidaly i několik tipů, jak se stresu vyhýbat a jak s ním bojovat.

 

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím i účastníkům, kteří přijeli z většiny pracovišť, za podnětnou diskuzi a těšíme se na další setkání.

Prezentace

Výzvy pro KF v nadcházejícím období

Nemocniční farmacie, kompetence- diskuze