Novinky

Zpráva z workshopu- Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Workshop ČOSKF se uskutečnil 1. 4. 2022 v Praze, a to v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie.

S problematikou hyponatremií se lze setkat prakticky kdekoliv, proto i mezi účastníky kurzu byli kliničtí farmaceuti praktikující v nejrůznějších klinických oborech (interna, chirurgie, neurologie, ARO atd.).

V úvodu byly prezentovány 2 kazuistiky, které ve vazbě na konkrétní klinické případy připomněly potřebné teoretické základy.

Druhá část workshopu byla věnována patofyziologii a biochemickým charakteristikám vybraných klinických jednotek, které jsou s hyponatremií typicky spojeny (SIADH, CSWS, srdeční selhávání, renální insuficience).

V závěru pak byl opět formou kazuistického sdělení vysvětlen význam a praktické využití některých renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hyponatremií.

Lektoři:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Simona Katrnošková, PharmDr. Alena Linhartová

ws hyponatremie foto 2.1

Prezentace ČOSKF a klinické farmacie v ČR na soutěži Clinical Skill Event

 

V pátek 11. 3. 2022 se uskutečnila na slovenských farmaceutických a lékařských fakultách soutěž Clinical Skill Event, ve které si studenti farmacie a medicíny ve smíšených týmech vyzkoušeli své klinické znalosti a dovednosti. Po soutěžním bloku zazněly online formou přednášky z klinické praxe od zkušených odborníků v oborech Klinická farmacie a Klinická farmakologie. Práci klinického farmaceuta a činnost ČOSKF představila PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. Ve své přednášce nazvané Obraz klinické farmacie v ČR obeznámila studenty zejména s vizí rozvoje klinickofarmaceutické péče a také s legislativní a metodickou problematikou, která je nedílnou součástí práce klinického farmaceuta.

Záznam přednášek je volně dostupný zde.

 

CSE prednáška 7 1

 

CSE prednáška 7 3.png

 

CSE prednáška 7 2.png

 

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Dne 8. 3. 2022 proběhl po delší epidemiologické pauze na půdě ÚVN Praha další z workshopů ČOSKF s problematikou HIV- Léčba HIV- antiretrovirotika IV. 

Byl věnován problematice lékových interakcí antiretrovirotik,.

PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha) na úvod představila  jednotlivá antiretrovirotika používaná v současnosti v terapii HIV včetně přehledu jejich lékových interakcí. Zmíněny byly databáze k vyhledávání lékových interakcí zaměřených na skupinu antiretrovirotik. Na úvodní sdělení navázala PharmDr. Lenka Dvířková (FN Plzeň) kazuistikou volby nejvhodnějšího antikoagulancia u pacienta léčeného antiretrovirotiky, ve které rozebrala povahu lékových interakcí antiretrovirotik s jednotlivými antikoagulancii, nad kterými bylo uvažováno a navrhla řešení.  Posledním sdělením byla prezentace kazuistiky lékové interakce dolutegraviru a metforminu v podání PharmDr. Lukáše Bauera (FN Bulovka). 

 

 

WS HIV 2022 1

 

WS HIV 2022

Zpráva z Aktualit KF 2022

Dne 15. 2. 2022 se uskutečnilo každoroční setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již druhý v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byla představena Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům. Dokument vyjmenovává a definuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a samozřejmě jednotlivé výkony klinického farmaceuta. Důležitou součástí jsou příklady, které demonstrují vykazování výkonů v různých klinických situacích. K dispozici zde: [aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta] https://www.coskf.cz/aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta.

Dále byly představeny nově vzniklé pracovní skupiny ČOSKF:

PS pro farmakoterapii obézních pacientů – cílem PS je zpracovat jednak krátké praktické přehledy o změnách farmakokinetiky léčiv, jednak doporučení k úpravám dávkování léčiv u obézních pacientů.

PS pro zpracování digitálních projektů – PS se soustředí na mezioborovou spolupráci mezi klinickým farmaceutem, lékařem a programátorem při tvorbě online databází a webových aplikací k vyhledávání informací o léčivech.

PS Klinická farmacie pro dialyzační střediska – cílem PS je vyprofilovat z řad klinických farmaceutů specialisty na poskytování klinickofarmaceutické péče ambulantním pacientům v dialyzačních střediscích,

PS Klinická farmacie pro praktické lékaře – cílem PS je rozšířit spolupráci klinických farmaceutů s praktickými lékaři na regionální úrovni.

V neposlední řadě byli účastníci informováni o novém modelu specializačního vzdělávání, které bude mít kombinovanou (online + prezenční) formu.

Zvláštním hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která účastníky pozvala na Evropské sympozium klinické farmacie – tato mezinárodní akce se bude konat v říjnu 2022 v Praze. Více informací zde: https://escpweb.org/future-events/2022-autumn-symposium-prague.

Kompletní program setkání:

  • Metodika ČOSKF k vykazování výkonů klinického farmaceuta
  • Pracovní skupiny ČOSKF
  • Nový web ČOSKF
  • Odborné společnosti klinické farmacie v ČR
  • Evropské statementy o nemocničním lékárenství; Nemocniční farmacie
  • European Symposium on Clinical Pharmacy 2022; 11. kongres ČOSKF 2022
  • IPVZ: Nový model specializačního vzdělávání

coskf snimek

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 11. a 12. ledna 2022 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složili tito farmaceuti:

PharmDr. Barbora Fialová

Slezská nemocnice v Opavě

PharmDr. Alena Pilková

Oddělení klinické farmakologie a farmacie, VFN v Praze

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

Oddělení klinické farmacie, Pardubická nemocnice

PharmDr. Jana Tisančinová, Ph.D.

Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice ve Frýdku-Místku

Mgr. Tereza Vaňková

Odborné pracoviště klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava

 

Novým klinickým farmaceutům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

 

20220112 115850 001 resized

 

 

atestace 11 1 2022

 

 

 

 

 

 

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie (https://www.coskf.cz/spolecnost/publikace-v-oboru-klinicka-farmacie) byla ke konci roku 2021 aktualizována a doplněna o chybějící publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 1. prosince 2021 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složily tyto farmaceutky:

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

Úsek klinické farmacie, Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Veronika Voděrková

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 

Novým klinickým farmaceutkám srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

atestace 12 21

 

atestace 12 21 1

 

 

 

 

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

Prezentace problematiky medikace u pacientů v ESRD v rámci certifikovaného a MZ akreditovaného kurzu

 

Dne 14. října 2021 proběhl certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR- PÉČE O NEMOCNÉ S NÁHRADOU FUNKCE LEDVIN (RRT).

Cílem kurzu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče o nemocné léčené eliminačními metodami. 

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a Mgr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. prezentovaly problematiku medikace u pacientů v terminálním stadiu onemocnění ledvin (ESRD).

Program a informace o certifikovaném kurzu dostupné zde.

 

CK ESRD sestry 20211

 

 

 

Novinky - coskf

Pozvánka na XXIV. Pracovní den klinické farmacie

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Univerzitním centrem klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vás srdečně zvou na XXIV. Pracovní den klinické farmacie.

Více informací o akci: https://www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-farmacie/XXIV-Pracovni-den-klinicke-farmacie/?lang=cs-CZ