Novinky

Aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

V sekci Doporučení pro podání léčiv sondou bylo aktualizováno 7 doporučení, která se týkají inhibitorů protonové pumpy – konkrétně: omeprazol-tobolka, omeprazol-suspenze, esomeprazol-tobolka, lansoprazol-tobolka, lansoprazol-suspenze, pantoprazol-tableta a rabeprazol-tableta.

ČOSKF na COLOURS OF SEPSIS

Ve dnech 25.-29. dubna 2022 se v Ostravě uskutečnil 24. ročník Colours of Sepsis, festivalu intenzivní
medicíny.
Česká odborná společnost klinické farmacie byla letos již potřetí garantem jednoho z odborných
bloků. Společným tématem přednesených kazuistických příspěvků bylo použití antimykotik u
pacientů v intenzivní péči.

Kompletní program kongresu je k dispozici zde – https://coloursofsepsis.cz/.

FA9B6146

 

FA9B6145M

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ČR pohledem stážistky ze Slovenska

Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Bulovka se letos v lednu stalo na tři týdny hostujícím pracovištěm pro stáž Mgr. Natálie Hromníkové, kolegyně ze Slovenska, která je doktorandkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

V průběhu stáže měla kolegyně možnost zažít běžné pracovní dny klinického farmaceuta, účastnila se vizit na různých odděleních (chirurgie, dermatologie, ortopedie, onkologie, pneumologie a interny) a také měla možnost poznat metodiku práce na oddělení klinické farmacie.

O jejích dojmech z této stáže si můžete přečíst v časopise Farmakoviny na str. 30 - 33.

 

web staz SVK 1

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 6. 4. 2022 se zástupci ČOSKF zúčastnili Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejm. studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Po skončení veletrhu se zástupci ČOSKF setkali s novým děkanem FaF UK doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

https://veletrhbaf.cz/

BAF program

image3

image6

image2  

image16  image7  

 image17

image1,

 

 

Nová a aktualizovaná doporučení k podání léčiv sondou

Do sekce Doporučení ČOSKF k podání léčiv sondou bylo přidáno 7 nových doporučení: isavukonazol, molnupiravir, takrolimus (granule – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – okamžité uvolňování), takrolimus (tobolka – prodloužené uvolňování), takrolimus (tableta – prodloužené uvolňování) a vorikonazol.

Zároveň byla aktualizována 3 starší doporučení: metoprolol, metoprolol ZOK a prasugrel.

Zpráva z workshopu- Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Workshop ČOSKF se uskutečnil 1. 4. 2022 v Praze, a to v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie.

S problematikou hyponatremií se lze setkat prakticky kdekoliv, proto i mezi účastníky kurzu byli kliničtí farmaceuti praktikující v nejrůznějších klinických oborech (interna, chirurgie, neurologie, ARO atd.).

V úvodu byly prezentovány 2 kazuistiky, které ve vazbě na konkrétní klinické případy připomněly potřebné teoretické základy.

Druhá část workshopu byla věnována patofyziologii a biochemickým charakteristikám vybraných klinických jednotek, které jsou s hyponatremií typicky spojeny (SIADH, CSWS, srdeční selhávání, renální insuficience).

V závěru pak byl opět formou kazuistického sdělení vysvětlen význam a praktické využití některých renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hyponatremií.

Lektoři:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Simona Katrnošková, PharmDr. Alena Linhartová

ws hyponatremie foto 2.1

Prezentace ČOSKF a klinické farmacie v ČR na soutěži Clinical Skill Event

 

V pátek 11. 3. 2022 se uskutečnila na slovenských farmaceutických a lékařských fakultách soutěž Clinical Skill Event, ve které si studenti farmacie a medicíny ve smíšených týmech vyzkoušeli své klinické znalosti a dovednosti. Po soutěžním bloku zazněly online formou přednášky z klinické praxe od zkušených odborníků v oborech Klinická farmacie a Klinická farmakologie. Práci klinického farmaceuta a činnost ČOSKF představila PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. Ve své přednášce nazvané Obraz klinické farmacie v ČR obeznámila studenty zejména s vizí rozvoje klinickofarmaceutické péče a také s legislativní a metodickou problematikou, která je nedílnou součástí práce klinického farmaceuta.

Záznam přednášek je volně dostupný zde.

 

CSE prednáška 7 1

 

CSE prednáška 7 3.png

 

CSE prednáška 7 2.png

 

Zpráva z workshopu- Léčba HIV- antiretrovirotika IV

Dne 8. 3. 2022 proběhl po delší epidemiologické pauze na půdě ÚVN Praha další z workshopů ČOSKF s problematikou HIV- Léčba HIV- antiretrovirotika IV. 

Byl věnován problematice lékových interakcí antiretrovirotik,.

PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha) na úvod představila  jednotlivá antiretrovirotika používaná v současnosti v terapii HIV včetně přehledu jejich lékových interakcí. Zmíněny byly databáze k vyhledávání lékových interakcí zaměřených na skupinu antiretrovirotik. Na úvodní sdělení navázala PharmDr. Lenka Dvířková (FN Plzeň) kazuistikou volby nejvhodnějšího antikoagulancia u pacienta léčeného antiretrovirotiky, ve které rozebrala povahu lékových interakcí antiretrovirotik s jednotlivými antikoagulancii, nad kterými bylo uvažováno a navrhla řešení.  Posledním sdělením byla prezentace kazuistiky lékové interakce dolutegraviru a metforminu v podání PharmDr. Lukáše Bauera (FN Bulovka). 

 

 

WS HIV 2022 1

 

WS HIV 2022

Zpráva z Aktualit KF 2022

Dne 15. 2. 2022 se uskutečnilo každoroční setkání výboru ČOSKF a členů společnosti s názvem Aktuality KF 2022. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již druhý v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byla představena Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům. Dokument vyjmenovává a definuje způsoby poskytování klinickofarmaceutické péče, typy kontrol medikace pacienta a samozřejmě jednotlivé výkony klinického farmaceuta. Důležitou součástí jsou příklady, které demonstrují vykazování výkonů v různých klinických situacích. K dispozici zde: [aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta] https://www.coskf.cz/aktuality/metodika-vykazovani-vykonu-klinickeho-farmaceuta.

Dále byly představeny nově vzniklé pracovní skupiny ČOSKF:

PS pro farmakoterapii obézních pacientů – cílem PS je zpracovat jednak krátké praktické přehledy o změnách farmakokinetiky léčiv, jednak doporučení k úpravám dávkování léčiv u obézních pacientů.

PS pro zpracování digitálních projektů – PS se soustředí na mezioborovou spolupráci mezi klinickým farmaceutem, lékařem a programátorem při tvorbě online databází a webových aplikací k vyhledávání informací o léčivech.

PS Klinická farmacie pro dialyzační střediska – cílem PS je vyprofilovat z řad klinických farmaceutů specialisty na poskytování klinickofarmaceutické péče ambulantním pacientům v dialyzačních střediscích,

PS Klinická farmacie pro praktické lékaře – cílem PS je rozšířit spolupráci klinických farmaceutů s praktickými lékaři na regionální úrovni.

V neposlední řadě byli účastníci informováni o novém modelu specializačního vzdělávání, které bude mít kombinovanou (online + prezenční) formu.

Zvláštním hostem letošního setkání byla doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., která účastníky pozvala na Evropské sympozium klinické farmacie – tato mezinárodní akce se bude konat v říjnu 2022 v Praze. Více informací zde: https://escpweb.org/future-events/2022-autumn-symposium-prague.

Kompletní program setkání:

  • Metodika ČOSKF k vykazování výkonů klinického farmaceuta
  • Pracovní skupiny ČOSKF
  • Nový web ČOSKF
  • Odborné společnosti klinické farmacie v ČR
  • Evropské statementy o nemocničním lékárenství; Nemocniční farmacie
  • European Symposium on Clinical Pharmacy 2022; 11. kongres ČOSKF 2022
  • IPVZ: Nový model specializačního vzdělávání

coskf snimek