Novinky

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

Klinický farmaceut se stává součástí multidisciplinárního týmu nejen na odděleních standardní lůžkové péče, ale také na odděleních intenzivní lůžkové péče. V oblasti intenzivní péče je klinický farmaceut často vnímán jako odborník, který řeší inkompatibility při podávání léčiv a identifikuje lékové interakce, nicméně problematika, kterou je klinický farmaceut v oblasti farmakoterapie schopen zvládnout, je daleko širší.

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Již druhým rokem probíhají společné vzdělávací akce Katedry mikrobiologie a Katedry infekčního lékařství IPVZ. Mezi přednášející jsou pravidelně zváni i zástupci z řad klinických farmaceutů.

Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 se konal Kurz pro antibiotické konziliáře.

Program zde

Citace z anotace kurzu:

„Naším velkým přáním a zároveň i cílem je podpořit spolupráci mezi obory, vzájemně si předat zkušenosti, ve kterých vyniká jeden či druhý obor a pracovat na prohloubení konceptu kvalitní spolupráce mikrobiolog-infektolog-klinický farmaceut při podpoře antibiotické preskripce v rutinní nemocniční praxi. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že v této oblasti má každý své unikátní postavení a vzájemně dokážeme přispět ke zlepšení péče o naše pacienty.“ (doc. Hrabák, dr. Štefan, dr. Trojánek)

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Dne 9. 1. 2020 proběhl workshop Klinická farmacie v paliativní medicíně I, čímž se otevřela série workshopů věnovaných tématu paliativní péče. Hlavním tématem byla analgoterapie v paliativní medicíně.

V první části workshopu PharmDr. Gregorová zopakovala základní farmakokinetické vlastnosti opioidních analgetik, lékové interakce a specifika jejich použití u paliativních pacientů. Probrali jsme problematiku stropového efektu opiátů, jejich rotaci, použití naloxonu u předávkování. Zabývali jsme se také ketaminem, s nímž většina z účastníků neměla žádné klinické zkušenosti. Kromě jeho účinku na potenciaci efektu opiátů byl vypíchnut i jeho rychlý antidepresivní efekt.

V druhé části jsme rozebírali kazuistiky od PharmDr. Murínové. Nejvíce času bylo věnováno problematice epidurání analgezie a její neúčinnosti u pacienta s neuropatickou bolestí, rychlosti možné detitrace epidurální analgezie a context-sensivite poločasu fentanylu.

Třetí část se věnovala přednáškám PharmDr. Králové o problematice subkutánního podání léčiv a hrazení klinickofarmaceutické péče v rámci poskytování paliativní péče.

Workshop poskytl velkou spoustu odborných a užitečných informací a prostor pro setkání a diskuzi s ostatními kolegy z KF.

AKTUALITY KF 2020: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

AKTUALITY KF 2020: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

Konference proběhla 14. 2. 2020 v Lékařském domě ČSL JEP.


Dopolední část programu byla věnována bližšímu představení 2 strategických vizí ČOSKF, které jsou
popsány v dokumentu „Klinickofarmaceutická péče v České republice, popis aktuálního stavu a
stanovení cílů“, vydaném na podzim 2019.


V prvním bloku byly prezentace věnovány rozvoji klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře
jak v obecné rovině, tak v rovině již konkrétních projektů ČOSKF.

1. Projekt pro primární sféru zdravotní péče, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě již
    fungujících oddělení klinické farmacie se zkušenými klinickými farmaceuty, kam by se praktičtí
    lékaři mohli obracet s lékovými problémy (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Kateřina
    Langmaierová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


2. Projekt, který má odpovědět na otázku, zda a jak poskytovat klinickofarmaceutickou péči
    pacientům dialyzačních středisek (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Jana Gregorová:
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


3. Projekt, který je směřován na spolupráci s ambulantními psychiatry a Centry duševního zdraví
    (kontakt na koordinátora projektu: PharmDr. Ivana Tašková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Všichni kolegové, kteří se chtějí a mohou zapojit do spolupráce v jakékoli zmíněné oblasti, jsou
srdečně zváni.


Druhá část dopoledního programu přinesla bohatou a plodnou diskuzi. Byla věnována konceptu
klinicky orientované farmaceutické péče“ a představení vzdělávacího programu Farmaceutická
péče o geriatrického pacienta.


Další sdělení byla zaměřena na aktuální informace z různých oblastí činností ČOSKF.


1. Byla představena nově vznikající pracovní skupina zaměřená na dávkování léčiv u obézních
    pacientů (kontakt na koordinátora pracovní skupiny: PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).';document.getElementById('cloak9809ba31a991cc0c9d4c288afd5ef23e').innerHTML += ''+addy_text9809ba31a991cc0c9d4c288afd5ef23e+'<\/a>';


2. Zazněly informace o činnosti již etablované Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou (kontakt na
    koordinátora pracovní skupiny: PharmDr. Alena Linhartová: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


3. Následovala řízená diskuze o výhodách i rizicích předdefinovaných textů pro ordinaci léčiv
    v různých oborech.


4. Konferenci zakončila krátká zpráva ze 48. Sympozia ESCP (European Society of Clinical Pharmacy )
    v Lublani. Kongres ESCP v roce 2021 proběhne v Praze a na jeho organizaci se budou společně
    podílet Sekce klinické farmacie ČFS a ČOSKF.

Program k nahlédnutí zde

Prezentace ke stažení po přihlášení zde 

 

Zpráva z workshopu: Ledviny a léčiva, eliminační metody VII

Zpráva z workshopu: Ledviny a léčiva, eliminační metody VII

Workshop proběhl 24. ledna 2020 ve Školícím centru BBraun Dialog v Praze. 

Odborná náplň semináře byla věnována hlavně lithiu − problematice jeho nežádoucích účinků a komplexnímu vlivu na ledviny, jeho eliminaci z organismu, postupům při závažné intoxikaci, dále perioperačnímu managementu u pacientů užívajících lithium atd. Probírána byla také problematika hodnocení renálních funkcí u specifických skupin pacientů a dopad na dávkování levetiracetamu.

Program workshopu

Workshop ČOSKF poskytl řadu odborných informací a jako vždy prostor pro setkání s ostatními klinickými farmaceuty a sdílení společných postřehů a zkušeností.

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 20. listopadu a 10. prosince 2019 proběhla na IPVZ (ul. Ruská) atestace v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složili tito farmaceuti:

PharmDr. Bc. Kateřina Horská, PhD.

Úsek klinické farmacie, Nemocniční lékárna FN Brno

PharmDr. Anna Králová

Pracoviště klinické farmacie, FN Královské Vinohrady Praha

PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. 

Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha

PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Mgr. Karolína Russ

Odborné pracoviště klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Městská nemocnice Ostrava

Novým klinickým farmaceutům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

Nová pravidla předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

Nová pravidla předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nová pravidla předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020. Změny přináší nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu

Poděkování účastníkům 9. kongresu ČOSKF

Poděkování účastníkům 9. kongresu ČOSKF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za účast na 9. kongresu ČOSKF, který proběhl v příjemné a inspirativní atmosféře v prostorách přednáškového sálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Ukazuje se, že naše motto: „Odbornost na prvním místě“, se odráží na rostoucí úrovni přednášek a edukativních workshopů. Pozitivní jsou dvě věci. Za prvé, velká část odborného programu je zajištěna samotnými klinickými farmaceuty, kteří mají k odborné problematice stále více co říci. Za druhé, se stáváme zajímavým odborným partnerem k diskuzi pro hosty z řad jiných odborností. Letos přednášeli − MUDr. Michal Krčma, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký Ph.D., MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D., Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. a MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Věříme, že atmosféra kongresu byla povzbuzujícím impulzem i pro kolegy z ostatních oddělení nebo pracovišť klinické farmacie k tomu, aby se podělili o své zkušenosti a poznatky na příštím kongresu ČOSKF.

Česká odborná společnost klinické farmacie vnímá vznik a existenci samostatných oddělení klinické farmacie a pracovišť klinického farmaceuta jako rozšiřování pozic a možností působení farmacie na poli zdravotnického systému.
V rámci tradiční pracovní snídaně byly diskutovány modely začlenění oddělení klinické farmacie v organizační struktuře nemocnic. Velmi důležitá proto byla účast dalších hostů, kterými byli doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D, Mgr. Michal Hojný a PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. Všem hostům za aktivní účast v diskuzi děkujeme a těšíme se na setkání na kongresech následujících.

Protože nás zajímají názory členů společnosti − kolegů, kteří vykonávají klinickou praxi oboru a potýkají se v denní realitě s řadou problémů, byly účastníkům kongresu rozdány při registraci dotazníky. Výsledky z vyplněných kongresových dotazníků, jsou následující. Odpověď na otázku, zda by kolegové chtěli za 5 let vést oddělení klinické farmacie jako samostatné oddělení nemocnice, odpovědělo kladně 72 % respondentů, 20 % odpovědělo, že by chtělo oddělení vést jako součást lékárny, 3 % jako součást lékárny jen za určitých podmínek, jinak jako samostatné oddělení a 5 % na tuto otázku neodpovědělo. Děkujeme za zpětnou vazbu. Tyto výsledky jsou povzbuzením ke směřování naší další činnosti. 

Velmi rádi bychom Vás už nyní pozvali na výroční 10. kongres ČOSKF, který se bude konat 9.−10. října 2020 opět v prostorách přednáškového sálu Ústřední vojenské nemocnice − Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

PharmDr. Jana Gregorová, předsedkyně ČOSKF ČLS JEP