Novinky

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 16. 5. 2019

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 16. 5. 2019

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2019, po workshopu Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta II, v čase cca 15:00 - 17:00 h v areálu PNB Praha.

 

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová

koordinátorka skupiny

Zpráva z workshopu Léčba HIV – antiretrovirotika III

Zpráva z workshopu Léčba HIV – antiretrovirotika III

 

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnil již třetí workshop zaměřený na HIV problematiku. Tentokrát setkání proběhlo v příjemném prostředí Domu světla, sídla České společnosti AIDS, z.s. Workshop byl letos více zaměřen na osvětu a boření mýtů o onemocnění HIV, účastníci kurzu byli seznámeni s preexpoziční profylaxí (PrEP) a dalšími způsoby, jak se chránit před nákazou HIV.

MUDr. Zofia Bartovská, PhD. posluchačům představila obecné zásady užívání PrEP (např. u jakých klientů je indikována; dva rozdílné dávkovací režimy, kdy režim on-demand je postupem off-label). Následně PharmDr. Irena Murínová otevřela problematiku léčivých látek (emtricitabin/tenofovir disoproxil fumarát) užívaných v PrEP stran farmakokinetiky a načasování užívání. Dále probrala riziko rozvoje nežádoucích účinků a jejich mechanismus vzniku (nefrotoxicita, kostní toxicita) a jak by se jim dalo předcházet. Na závěr medicínsky zaměřeného bloku MUDr. Milan Zlámal představil soubor klientů užívajících PrEP, kteří dochází do AIDS centra ÚVN Praha.

 

                 

 

Workshop byl uzavřen přednáškou ředitele Domu světla Ing. Jiřím Pavlátem, který prezentoval zásady bezpečného sexu a práci jeho týmu (edukace společnosti, streetwork, přednášky na školách ad.). Nakonec byly diskutovány reálné situace, ve kterých nejčastěji bývají lidé žijící s HIV onemocněním stigmatizováni.

Prezentace z workshopu naleznete na našem webu v sekci Odborné akce_Prezentace z odborných akcí.

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

 

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 04). Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Zpracováno je nyní 115 léčivých látek a 156 léčivých přípravků.

V tabulce byly kompletně zrevidovány a doplněny všechny léčivé přípravky (LP) firmy
Fresenius Kabi. Na této aktualizaci se podílel přímo zástupce firmy PharmDr. Martin Veselý.
Jeho zpracování poté prošlo kontrolou členů PS ŘPL. Firma Fresenius Kabi zároveň u
některých svých produktů (linezolid, meropenem, piperacilin-tazobaktam a vankomycin)
poskytla rozšířené informace o stabilitě těchto LP po naředění, které je možné využít
v klinické praxi jako off-label.

Během tohoto roku, ruku v ruce s tvorbou nové podoby webu ČOSKF, proběhne i rozsáhlá
revize ostatních LP a bude zhotovena i uživatelsky příjemnější podoba tabulky.

Nové léčivé látky:
azitromycin
ketamin


Za PS řpl
Irena Murínová

 

Stáž na Oddělení klinické farmacie Psychiatrické nemocnice Bohnice

Stáž na Oddělení klinické farmacie Psychiatrické nemocnice Bohnice

Oddělení klinické farmacie Psychiatrické nemocnice Bohnice vypisuje výběrové
řízení na místo stážistky/stážisty na 0,5 úvazku, které je určeno primárně pro
kolegy, kteří participují na projektu specializačního vzdělávání pro klinické
farmaceuty Ministerstva zdravotnictví.

Jednalo by se o dlouhodobější stáž ve formě docházení na vybrané oddělení
psychiatrické nemocnice, tedy o pravidelnou spolupráci s jedním oddělením a
týmem lékařů. Současně je možné doplnit druhý 0,5 úvazek stáží v naší ústavní
lékárně tak, aby předatestační praxe probíhala v jednom zařízení.

Dále je možné poskytnout toto místo stážisty i kolegům mimo výše zmíněný
projekt jako bezplatnou dlouhodobější stáž za účelem zvyšování kvalifikace.

Zájemci se mohou hlásit přímo PharmDr. Ivaně Taškové na email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpráva z konference Aktuality KF 2019

Zpráva z konference Aktuality KF 2019

První AKTUALITY se vydařily: kolegové přijeli, prostředí bylo příjemné, atmosféra kolegiální.

 V pátek 15. 2. 2019 proběhla v renovovaných prostorách Lékařského domu ČLS JEP v Praze konference České odborné společnosti klinické farmacie s názvem AKTUALITY KF 2019.

Předsedkyně společnosti doktorka Jana Gregorová hned v úvodu stručně a jasně vyslovila vizi dalšího vývoje našeho oboru. Pojmenovala hlavní výzvy a úkoly, které nás čekají v nejbližším období při dalším formování klinické farmacie. Již teď je jasné, že bude dostatek prostoru pro uplatnění všech kolegů v různých oblastech.

Je nevyhnutelné, aby se zvýšil počet oddělení a pracovišť poskytujících klinickofarmaceutickou péči pro akutní lůžkovou péči, a to nejméně na dvojnásobek současného stavu. Tyto pracoviště a oddělení budou zároveň fungovat i jako odborná základna pro farmaceuty poskytující klinicky orientovanou farmaceutickou péči. Jde o předstupeň klinickofarmaceutické péče vykonávající tzv. screeningové hodnocení medikace a tito kolegové budou schopni poskytovat odborné konzultace i pro praktické lékaře.

Dále budeme apelovat na rozšíření požadavku dostupnosti klinického farmaceuta i na lůžka následné a dlouhodobé péče, a snahou je též rozšířit požadavek dostupnosti klinickofarmaceutického servisu i pro oblast ambulantní péče.

Z pohledu legislativy musíme striktně rozlišovat mezi lékárenskou péči a klinickofarmaceutickou péči. Jejich úkol, odpovědnost, jako i náplň specializační přípravy jsou diametrálně odlišné. Navážeme též intenzivnější dialog s Českou lékárnickou komorou, aby ve větší míře zahrnula do svého zájmu i farmaceuty, kteří nepracují jako lékárníci.

Následný vstup o kompetencích farmaceutů pracujících v nemocničních zařízeních a nepřesnosti používané terminologie vnesl mezi posluchače jasnou představu o nutnosti přesného definování používaných termínů a přizpůsobení terminologie všem nemocničním farmaceutům a lékárníkům vykonávajících praxi v rámci těchto zdravotnických zařízení pro jasnou orientaci mezi obory v budoucnu.

Konference pokračovala názornou prezentací o vykazování výkonů pro naše zdravotní pojišťovny. Zajímavý a sdělný výklad, který byl posluchači oceněn v plodné diskuzi. Účastníci měli možnost si vykazování interaktivně vyzkoušet na modelových kazuistikách z praxe pod vedením doktorky Ireny Murínové.

V odpoledním bloku jsme se kriticky podívali na doporučené postupy týkající se farmakoterapie periferní arteriální choroby a porovnali jsme i odlišnosti v přístupech odborných společností mezi kontinenty. Doktor Hartinger trefně pojmenoval slabiny jednotlivých doporučení a vybral pro nás klinicky významná data. Jasnou zprávou pro pacienty je, že nejúčinnější a nejsilnější data v porovnání s ostatní anti-ischemickou terapií, která často ani nemá dostatečná podpůrná data (jako např. pentoxifylin), je a má intervalový trénink. Diskutovali jsme délku a podávání antiagregační terapie a bylo například kritizováno doporučení nepodání jednoduché antiagregace u asymptomatických pacientů, kteří ovšem mohou mít skryté kardiovaskulární riziko.

Poté nám doktorka Tašková ve svém sdělení zábavnou formou nabídla dobré rady a inspirace pro úspěšnou komunikaci - nejen s kolegy, ale i s pacienty. Pochopili jsme, že být empatický neznamená být sympatizující a důležité je umět poslouchat a chtít porozumět.

Kromě příspěvků klinických farmaceutů zazněla i přednáška z úst lékařek pracujících v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Doktorka Málová a doktorka Jirmanová nám v závěrečné oddychové přednášce shrnuly nejčastější faktory vedoucí ke stresu a s ním spojené duševní onemocnění. Jako bonus přidaly i několik tipů, jak se stresu vyhýbat a jak s ním bojovat.

 

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím i účastníkům, kteří přijeli z většiny pracovišť, za podnětnou diskuzi a těšíme se na další setkání.

Prezentace

Výzvy pro KF v nadcházejícím období

Nemocniční farmacie, kompetence- diskuze

 

 

Schůzka Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 15. 5. 2019

Schůzka Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 15. 5. 2019

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 v čase 15:00-18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – salonek v 1. suterénu).

Zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány, prosím zašlete do 10. 4. 2019 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší

Alena Linhartová

 

AKTUALITY KF 2019: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

AKTUALITY KF 2019: Konference České odborné společnosti klinické farmacie

AKTUALITY KF 2019
Konference České odborné společnosti klinické farmacie

15. února 2019, Lékařský dům ČLS JEP, Praha

 

PROGRAM KONFERENCE ZDE